H O T Ă R Â R E


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Băuţar,

judeţul Caraş-Severin

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă de lucru;

Ţinând cont de prevederile Secţiunii a 4-a, Comisiile de specialitate, art. 3 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Băuţar Nr. 20/11.07.2008;

Cunoscând prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, aprobat prin O.G. Nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 29, alin. (11), art. 45, art. 54, alin. 1-6 şi art. 45, alin. (1), lit. ,,b” din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă constituirea a 3 Comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, cu următoarele denumiri şi număr de membri:

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, cu 5 membri;

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, cu 5 membri;

III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea liniştii şi ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor, cu 5 membri.

Art. 2. Comisiile stabilite potrivit art. 1 au repartizate numărul de locuri în funcţie de ponderea acestora în Consiliul Local al comunei Băuţar (configuraţie politică), astfel:

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din 5 membri:

 • P.N.L.: 2 membri;

 • P.S.D.: 1 membru;

 • P.D.L.: 1 membru;

 • U.N.P.R.: 1 membru.

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, din 5 membri;

 • P.N.L.: 2 membri;

 • P.S.D.: 2 membri;

 • P.P.-D.D.: 1 membru.

III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea liniştii şi ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor, din 5 membri.

 • P.N.L.: 2 membri;

 • P.S.D.: 2 membri;

 • P.D.L.: 1 membru.

Art. 3. Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, aprobă componenţa Comisiilor de specialitate în funcţie de ponderea acestora în Consiliul Local (configuraţia politică), pentru locurile repartizate, conform art. 21, astfel:

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

MEMBRI: 1. Răduţă Romeo Silviu;

2. Ciobanu Vasile;

3. Micşoni Trandafir Romulus;

4. Mureşan Petru Nicolae;

5. Tuştean Gheorghe Ghidel.

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

MEMBRI: 1. Mihăiloni Petru Aurel;

2. Chivăran Vasile;

3. Mestecănean Avram;

4. Bârsilă Daniel Ion;

5. Stăncioni Petru Tudor.

III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea liniştii şi ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor.

MEMBRI: 1. Tuştean Gheorghe Ghidel;

2. Stăncioni Petru Tudor;

3. Bîrsilă Daniel Ion;

4. Dragomir Horia Marin;

5. Răduţă Romeo Silviu.

Art. 4. Comisiile de specialitate stabilite la art. 3, în urma alegerii funcţiilor de conducere, vor avea următoarea componenţă:

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

PREŞEDINTE: Răduţă Romeo Silviu;

SECRETAR: Ciobanu Vasile;

MEMBRI: Micşoni Trandafir Romulus;

Mureşan Petru Nicolae;

Tuştean Gheorghe Ghidel.

II. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

PREŞEDINTE: Mihăiloni Petru Aurel;

SECRETAR: Chivăran Vasile;

MEMBRI: Mestecănean Avram;

Bîrsilă Daniel Ion;

Stăncioni Petru Tudor.

III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea liniştii şi ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor.

PREŞEDINTE: Stăncioni Petru Tudor;

SECRETAR: Tuştean Gheorghe Ghidel;

MEMBRI: Bîrsilă Daniel Ion;

Dragomir Horia Marin;

Răduţă Romeo Silviu.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar, şi dna Boldea Cătălina – contabil.

Art. 6. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică, conform prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi (2) şi cele ale art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată, la:

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

 • Consilierilor locali;

 • Cetăţenilor comunei Băuţar prin afişare la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite;

(2) Hotărârea se publică în presă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ

Stăncioni Petru Tudor S E C R E T A R,

Măran Ioan

 

 

 

NR. 13

Băuţar, 23.07.2012