CONVOCATOR


Consiliul de administraţie al MOBIROM S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25.05.2024, orele 10:00, la sediul societăţii din Caransebes, Str. Spitalului, nr. 6.
Acţionarii îndreptăţiţi să participe la şedinţă şi să voteze sunt cei înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 30.04.2024, considerată dată de referinţă.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2023, pe baza raportului anual al administratorilor şi a raportului cenzorilor.
2. Acoperirea pierderii contabile aferente anului 2023.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2023.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programului de investiţii pentru anul 2024.
5. Alegerea sau reconfirmarea cenzorilor pentru un nou mandat şi stabilirea remuneraţiei administratorilor şi cenzorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2024.
În cazul în care la prima convocare nu poate funcţiona din cauza lipsei cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru a doua zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi.
PREŞEDINTE C.A.
Roman Ovidiu-Călin