H O T Ă R Â R E


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind transformarea Societăţii Comerciale Ecosal Caraş-Severin S.R.L., prin schimbarea formei juridice, în Societatea Comercială Ecosal Caraş-Severin S.A.

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Băuţar Nr. 29 din 29.08.2008, privind aprobarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri” Caraş-Severin;

Cunoscând prevederile H.C.L. Nr. 22 din 29.10.2010 privind aprobarea participării Consiliului Local al comunei Băuţar la înfiinţarea S.C. Ecosal Caraş-Severin S.R.L. ca operator regional unic de salubrizare;

Ţinând cont de H.C.L. Nr. 12 din 30.06.2011 privind aprobarea participării Consiliului Local la majorarea capitalului social al S.C. Ecosal Caraş-Severin S.R.L.;

Luând act de expunerea de motive, raportul de specialitate şi avizele favorabile ale celor 3 Comisii de specialitate ale Consiliului Local al comunei Băuţar;

Cunoscând prevederile art. 12 din Legea Nr. 31/1990 actualizată, privind numărul maxim de asociaţi al unui S.R.L.;

Văzând prevederile art. 8 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice Nr. 51/2006, republicată;

Văzând prevederile Legii Nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 17 şi cele ale art. 45, alin. (1) din Legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă transformarea Societăţii Comerciale Ecosal Caraş-Severin S.R.L în societate pe acţiuni, Societatea Comercială. Ecosal Caraş-Severin S.A., societate cu personalitate juridică, care se va organiza şi funcţiona în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi în baza Actului constitutiv.

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, să semneze actele necesare în numele Consiliului Local al comunei Băuţar la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin.

Art. 3. Se desemnează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, ca reprezentant legal al Consiliului Local Băuţar în AGA S.C. Ecosal Caraş-Severin S.A.

Art. 4. Se aprobă ca aportul Consiliului Local al comunei Băuţar la majorarea de 89.000 lei să fie de 830 lei, echivalentul a 83 acţiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi doamna Boldea Cătălina – contabil.

Art. 7. Prezenta intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115, alin. (3) şi (5) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • S:C. Ecosal Caraş-Severin S.A.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,

CONTRASEMNEAZĂ

Stăncioni Petru Tudor S E C R E T A R,

Măran Ioan

 

NR. 14

Băuţar, 23.07.2012