H O T Ă R Â R E


privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Obreja, pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Obreja, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.05.2011;

Luând act de Adresa Direcţiei Generale a  Finanţelor Publice Caraş-Severin, Nr. 310, din 21.04.2011;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 286/2010, a bugetului de stat pe anul 2011;

Văzând avizele comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local Obreja;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, precum şi ale art. 45, alin. 2, lit. A, din Legea Nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011, după cum urmează:

La partea de venituri:

La cap. 11.02.02 se reduce cu suma de 137,00 mii lei.

La partea de cheltuieli:

Se aprobă transferul sumei de 26,86 mii lei din contul 98.02, reprezentând excedent bugetar local, în contul 40.02.14, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii (cap 84.02.71, rigole şi podeţe).

La cap. 51.02.10 se reduce cu suma de 50,00 mii lei, reprezentând cheltuieli de personal.

La cap. 51.02.20 se suplimentează cu suma de 50,00 mii lei, reprezentând cheltuieli materiale.

La cap. 51.02.85 se introduc sume plătite în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, în cuantum de 1,3 mii lei.

La cap. 65.02.10 se reduce cu suma de 137,00 mii lei cheltuieli de personal.

La cap. 67.02.85 se introduc sume plătite în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, în cuantum de 0,07 mii lei.

La cap. 70.02.85 se introduc sume plătite în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, în cuantum de 0,30 mii lei.

La cap. 84.02.71 se suplimentează cu suma de 26,86 mii lei, reprezentând excedent bugetar local, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii (cap 84.02.71, rigole şi podeţe).

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri se însărcinează domnul Pop Petru, primarul comunei Obreja, cât şi compartimentele Contabilitate, Taxe şi impozite, din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei Obreja.

Art. 3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 49, ale art. 115,  din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

– Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin;

– Se transmite la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, spre publicare în Monitorul   Oficial al judeţului;

  • Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin;
  • Primarul comunei Obreja;
  • Compartimentului Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Obreja;
  • Compartimentul Taxe şi impozite din cadrul Primăriei comunei Obreja;
  • Se va publica pe site-ul  Primăriei Obreja www.obreja.ro;
  • Cetăţenilor comunei Obreja – prin afişare la sediul Primăriei.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

DRǍGHINCEA PETRU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ARŞOVAN TEODOR

Nr. 17

Data: 27.05.2011