CONVOCARE


Presedintele Consiliului de administratie al societatii Caromet SA , cu sediul in sediul in loc. Caransebes, DN 68, KM 3.2, inregistrat la ORC Caras Severin sub nr. J11/6/1991, avand CUI 1066631, jud. Caras Severin, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 03.11.2023, ora 12:00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 23.10.2023 stabilita ca data de referinta.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu vor fi indeplinite conditiile legale pentru intrunirea adunarii, aceasta va avea loc in data de 06.11.2023, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Ordinea de zi a adunarii Extraordinare va cuprinde:
1. Aprobarea prelungirii valabilitatii facilitatii de credit pentru finantarea activitatii curente – linie de credit – cu un plafon maxim 3.519.492,51 lei, contractat de la CEC Bank, pentru o perioada de 24 de luni
2. Prelungirea valabilitatii contractelor de garantie reala imobiliara si mobiliara constituite in favoarea CEC Bank , ca urmare a prelungirii creditului, respectiv: (i) ipoteca mobiliara constituita asupra conturilor curente deschise la CEC Bank; (ii) ipotecă imobiliară cu rang I asupra activelor imobiliare (terenuri si constructii) proprietatea Caromet SA situate in Caransebes DN 38 KM 3.2, judetul Caras Severin , identificate astfel:
CF 40928- nr cad. X/13/12 Hala turbine 3381 mp
CF 40927- nr cad X/13/13 Hala turbine 3381 mp
CF 40926- nr cad X/13/16 Hala turbine 3136 mp
CF 40925 -nr cad X/13/17 Hala turbine 3136 mp
CF 40899- nr cad X/13/18 Hala turbine 3136 mp
CF 40924-nr cad X/13/19 Depozit Laminate 4393 mp
CF 40903- nr cad X/13/20 Depozit Laminate 3657 mp
CF 40891- nr cad X/13/22 Pavilion Birouri 420 mp
CF 40890- nr cad X/13/23 Pavilion Birouri 420 mp
CF 40904 -nr cad X/13/24 Pavilion Birouri 420 mp
CF 40918 -nr cad X/13/25 Hala Boghiuri 3945 mp
CF 40933 -nr cad X/13/26 Hala Boghiuri 3147 mp
CF 40907 -nr cad X/13/27 Hala Boghiuri 3945 mp
CF 40909 -nr cad X/13/28 Hala Boghiuri 3147 mp
CF 40932- nr cad X/13/29 Hala Boghiuri 3945 mp
CF 40901 -nr cad X/13/30 Hala Boghiuri 3147 mp
CF 40915- nr cad X/13/31 Hala Constructii metalice 3147 mp
CF 40916- nr cad X/13/34 Hala Constructii metalice 3945 mp
CF 40934 -nr cad X/13/35 Hala Constructii metalice 3147

3. Imputernicirea directorului general al societatii, sa semneze, in numele si pe seama CAROMET SA, actul aditional la contractul de credit, precum si act aditional la contractul de Ipoteca imobiliara/mobiliara, si orice alte documente pentru si in legatura cu indeplinirea operatiunilor de mai sus, semnand valabil oriunde va fi necesar pentru indeplinirea prezentului mandat.
4. Aprobarea datei de 21.11..2023, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 20.11.2023 ca “ex-date”.
5. Imputernicirea cons juridic Diana Braslasu, in vederea operarii modificarilor, actualizarii si semnarii actului constitutiv, efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- CS si publicarii in M. Oficial.
a) Dreptul actionarilor de a participa la AGA
La AGA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale, personal sau prin reprezentant (in baza imputernicirii speciale sau generale), sau inainte de AGA , prin corespondenta( in baza buletinului de vot prin corespondenta, sau formularului de vot prin corespondenta).
Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice. In cazul persoanelor juridice, prin simpla proba a identitatii reprezentantului legal.
Reprezentantii actionarilor – persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicire speciala/generala semnata de catre actionarul pers fizica.
Reprezentantii actionarilor – persoane juridice, isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate, insotiti in imputernicirea speciala /generala semnata de reprezentantul legal al actionarului pers juridica.
Calitatea de actionar, atat in cazul personelor fizice , cat si in cazul persoanelor juridice se constata in baza listei actionarilor, la data de referinta, comunicata de Depozitarul Central SA.
b) Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi
Potrivit L. 24/2017 si Regulamentului 5/2018, actionarii au urmatoarele drepturi:
(1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
c) Documente aferente AGA
Incepand cu data publicarii Convocatorului, urmatoarele documente se afla pe site-ul sociertatii, putand fi descarcate:
– Convocatorul AGA
– Formularele de vot prin corespondenta,
– Buletin de vot
– Materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi,
d) Imputernicirile generale
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 cu modificarile şi completarile ulterioare. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3.data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile puratand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
(ii) pierderea calitătii de acţionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite în baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.
e) Imputernicirile speciale si Formularele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate pe site-ul www.caromet.ro si sa fie completate cu optiunea de vot (pentru, impotriva, abtinere).
Imputernicirile generale/speciale/ Formularul de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate al actionarului(pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu posta sau prin email, cu semnatura electronica extinsa, la adresa juridic@caromet.ro., office@caromet.ro, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA.
Documentele vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.caromet.ro, incepand cu data publicarii convocatorului in M. Official.
Potrivit art. 199 din Regulamentul ASF Nr.5/2018, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.
Capitalul social al SC CAROMET SA este format din 12.503.656 actiuni, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGA. Actionarii isi pot exercita dreptul de vot in AGA proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Legii 24/2017, Legii 31/1991, si Regulamentului ASF 5/2018.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la telefon 0740173730, sau email juridic@caromet.ro., office@caromet.ro.
Presedinte al Consiliului de Admnistratie
al societatii CAROMET SA,
Baiu Cosmin