Caraş-Severinul are plan de acţiune pentru realizarea Programului de guvernareÎn şedinţa din luna martie a Colegiului Prefectural a fost făcută o prezentare a Planului anual de acţiuni pentru realizarea în județul Caraș-Severin a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024, pentru anul 2021.
Acest plan a fost elaborat şi pe baza propunerilor făcute de către serviciile publice deconcentrate şi alte organisme ale ministerelor în teritoriu, precum şi pe baza unor propuneri ale autorităţilor publice locale.
În document se arată că, în domeniul fiscal-bugetar, activitatea instituțiilor de profil va fi concentrată pentru atingerea obiectivelor stabilite în programele de reformă şi modernizare a administrării veniturilor, şi anume colectarea veniturilor la Bugetul statului, recuperarea arieratelor bugetare de la debitori, identificarea și diminuarea evaziunii și fraudei fiscale și atragerea sumelor suplimentare la Bugetul general consolidat, supraveghere și control vamal, colectarea obligațiilor fiscale rezultate din raporturile vamale etc.
În ceea ce priveşte fondurile europene, obiectivul general vizează creșterea gradului de absorbție a fondurilor comunitare şi a altor tipuri de finanţări. Printre alte tipuri de finanțări, la finele anului 2020, la nivelul județului Caraș-Severin s-au aflat în implementare și 10 proiecte contractate prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, 100 de proiecte contractate prin PNDR 2014-2020, Submăsurile 4.3, 7.2, 7.6 și 19.2, precum şi 76 de proiecte contractate prin POR.
Și în acest an, promovarea turismului cărășean este unul dintre obiectivele avute în vedere. Astfel, va continua activitatea de concepere şi editare de noi materiale de promovare turistică a judeţului și participarea la târguri și evenimente de turism.
Protejarea consumatorilor împotriva riscului de a achiziţiona produse periculoase sau de a li se presta servicii care ar putea să le afecteze viaţa, sănătatea sau securitatea este un domeniu important, în care se va acţiona pe parcursul anului 2021.
Activitatea metrologică vizează, în principal, controale metrologice prin inspecții și testări inopinate, autorizări/avizări ale persoanelor fizice şi juridice pentru activităţile de verificare, reparare şi montare de mijloace de măsurare de interes public, precum și supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare folosite în domenii de interes public.
Referitor la capitolul energie, și în acest an se va urmări dezvoltarea şi modernizarea reţelelor şi echipamentelor electrice, astfel că se vor efectua lucrări pentru modernizarea și reconstrucția reţelelor şi echipamentelor electrice.
În același timp, se mai arată în informare, se va acţiona pentru protejarea mediului, pentru a garanta un mediu curat şi sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social. Astfel, obiectivele din acest an vizează gestionarea deșeurilor, îmbunătățirea calității aerului şi protecţia atmosferei, monitorizarea planurilor, proiectelor şi activităților care se avizează/autorizează în arii naturale protejate etc.
La capitolul gospodărirea apelor se vor supraveghea cursurile de apă, se va monitoriza nivelul râurilor, pânzei freatice și calitatea apelor subterane. De asemenea, se vor executa lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv amenajarea râului Bârzava și a afluenților pe sector Bocșa – Gătaia, regularizarea pârâului Măcicaș pe sectorul Prisaca și regularizarea pârâului Bela Reca, pe sectorul Mehadia – vărsarea în râul Cerna.
Referitor la transporturi – reţeaua de drumuri naţionale – se va asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutier, prin realizarea unor lucrări de reparaţii capitale, întreţinere curentă și întreţinere periodică ale acestora.
În anul 2021, Direcția de Drumuri Județene a Consiliului Județean Caraș-Severin are ca obiectiv implementarea unor măsuri privind administrarea și exploatarea rețelei de drumuri județene, respectiv modernizări și ranforsări ale acestora.
Referitor la transportul feroviar, în anul 2021, obiectivul principal constă în realizarea de investiții în infrastructura feroviară.
La capitolul administraţie, în document se specifică faptul că autorităţile administrației publice locale din judeţ au în implementare circa 250 de proiecte finanțate prin PNDL, în valoare de peste un milion de lei. De asemenea, autorităţile administrației publice locale vor desfăşura activităţi în diferite domenii de activitate.
În ceea ce privește activitatea de cadastrare se va avea în vedere: sprijinirea autorităților locale în vederea clarificării regimului proprietații private și publice, prin asigurarea suportului tehnic și logistic; înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivel de unitate administrativ-teritorială și la nivel de sector cadastral; înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivel de unitate administrativ-teritorială din fonduri proprii ale primăriilor; înregistrarea sistematică a proprietăților prin Programul Operațional Regional 2014-2020 etc.
În ceea ce priveşte agricultura, o primă direcţie de acţiune se referă la implementarea politicilor ministerului de resort, de conservare a fondului funciar, prin urmărirea respectării legislaţiei referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
Se are în vedere, de asemenea, intensificarea activităţii de promovare a producţiei agricole ecologice şi tradiţionale, asigurarea securităţii alimentare prin creşterea și diversificarea producţiei agricole vegetale, precum și continuarea programelor naționale de sprijin pentru agricultori, și anume ajutorul de minimis pentru programul de susținere pentru produse deficitare, legume în spații protejate – sere și solarii, ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi, precum şi ajutor de minimis pentru sectorul apicol 2021.
O altă direcţie de acţiune, în domeniul agriculturii, va fi orientată spre supravegherea, profilaxia şi controlul bolilor la animale.
Referitor la piața muncii, în aceeaşi informare se mai arată că se va avea în vedere eficientizarea politicii de ocupare și de stimulare a muncii, astfel încât să se ofere servicii competitive și adaptate realităților din piața muncii atât pentru angajatori, cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prin identificarea locurilor de muncă vacante și oferirea serviciilor de mediere a muncii, oferirea de subvenții angajatorilor care încadrează în muncă persoane din anumite categorii, organizarea de cursuri de formare profesională.
Se va urmări, de asemenea, respectarea prevederilor legale referitoare la condițiile de muncă.
În anul 2021, activitatea din domeniul pensiilor va fi axată, în principal, pe asigurarea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparţial, în interesul cetăţenilor, precum și pe eficientizarea modului de lucru pentru reducerea timpilor de aşteptare.
În domeniul asistenţei sociale se va urmări, prin mijloacele specifice conferite de legislaţia în vigoare, plata beneficiilor sociale, creşterea responsabilizării comunităţilor locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului, dezvoltarea şi diversificarea modalităţilor de intervenţie în vederea prevenirii abandonului de copii şi a reducerii instituţionalizării, protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi etc.
În domeniul sănătăţii, se doreşte îmbunătăţirea serviciilor de sănătate publică şi creşterea calităţii actului medical.
La capitolul educaţie, printre obiectivele anului 2021, la nivel de judeţ se regăsesc accesul pentru toţi copiii în creşe şi grădiniţe, servicii educaţionale de calitate pentru toţi elevii, extinderea învăţământului profesional şi vocaţional, precum şi dezvoltarea infrastructurii şcolare.
În ceea ce privește sportul, se va urmări organizarea şi derularea Calendarului Sportiv Judeţean, respectiv campionate naţionale, campionate școlare și alte competiţii, derularea în plan judeţean a Programului „Sportul pentru Toţi”, susţinerea sportului de înalt nivel şi a cluburilor care au sportivi angrenaţi în competiţiile interne şi internaţionale.
În domeniul culturii, se va acţiona pentru protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil, precum și pentru promovarea valorilor culturale româneşti.
Creşterea gradului de siguranţă pentru cetăţeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranţa stradală și siguranţa rutieră, prevenirea și combaterea infracționalităţii organizate și transfrontaliere, precum și prevenirea și combaterea consumului de droguri se regăsesc printre obiectivele structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
În domeniul Situaţiilor de urgenţă, se va urmări desfășurarea pregătirii în comun a Structurilor Sistemului Județean pentru Managementul Situațiilor de Urgență, creșterea gradului de profesionalism și operativitate la intervenții și misiuni, asigurarea coordonării, îndrumării și controlului tehnic de specialitate al activității de prevenire și gestionare a Situațiilor de urgență.
Stimularea diferitelor forme de cooperare a autorităţilor publice locale cu entităţi similare din străinătate, precum și promovarea intereselor economice şi comerciale ale judeţului, vizează capitolul afacerilor externe, se mai arată în raport.
Diaspora românească beneficiază, de asemenea, de o atenţie deosebită. Astfel, obiectivul din acest an vizează promovarea intereselor și identității românilor din afara granițelor, prin colaborări în ceea ce privește comunităţile româneşti de peste hotare.
Geanina LUCA