La Aeroport, Consiliul judeţean pune piciorul în prag!În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, Direcția Generală Juridică și de Administrație Publică Locală a Consiliului Judeţean a prezentat o informare la zi privind situaţia patrimonială, economică şi financiară a Aeroportului din Caransebeș.
În document se arată că, printr-o informare din luna iunie a anului trecut, Consiliul Județean Caraș-Severin a prezentat Comisiei de Dialog Social o situație detaliată a Aeroportului din municipiul Caransebeș, cu evidențierea tuturor elementelor privitoare la stadiul actual, proprietatea, utilitatea, precum și strategia de dezvoltare a acestui obiectiv de interes județean.
Față de informațiile expuse în materialul anterior menționat, au apărut noi elemente de natură să clarifice situația juridică a imobilelor concesionate societăţii „Aeroportul Caransebeș” S.A. Astfel, în ceea ce privește litigiul privitor la executarea contractului de concesiune, instanțele judecătorești au tranșat în mod definitiv această problemă, pronunțând în ciclul procesual secund (în rejudecare) hotărâri judecătorești prin care au dat câștig de cauză Consiliului Județean Caraș-Severin.
Mai exact, prin sentința civilă din luna octombrie 2018, Tribunalul Caraş-Severin a respins în tot acțiunea în contencios administrativ formulată de către S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., statuând atât faptul că, în calitate de concedent, Consiliul Județean Caraș-Severin și-a respectat in integrum obligațiile care îi incumbau potrivit contractului de concesiune, cât și faptul că partea care nu a respectat clauzele acestui document este tocmai reclamantul S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., care nu a dovedit îndeplinirea propriilor obligații asumate contractual.
Ca atare, în ceea ce privește susținerile S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., susțineri potrivit cărora Consiliul Județean Caraș-Severin nu și-ar fi îndeplinit obligațiile care îi reveneau în calitate de concedent, neîndeplinire care a pus concesionara în imposibilitatea de a se autoriza din punct de vedere aeronautic și, respectiv, de a desfășura activități aeroportuare în regim de permanență și continuitate, instanța de fond a concluzionat că aceste acuze sunt neîntemeiate, sens în care a demontat fiecare dintre motivele invocate de către reclamantă.
Astfel, referitor la suprafața de teren de 3,9 ha pretins a fi nepredată scriptic de către concesionară, Tribunalul Caraş-Severin a constatat că suprafața de teren în cauză a fost predată S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. împreună cu întreaga suprafață concesionată de 197,10 ha, suprafață pe care societatea concesionară a recunoscut că a îngrădit-o și a utilizat-o nestingherită, fapt confirmat de altfel și prin raportul de expertiză topografică efectuat în primul ciclu procesual.
Mai mult decât atât, instanța de fond a observat că, la finele anului 2017, Consiliul Județean Caraș-Severin a clarificat situația juridică a suprafeței de teren de 3,9 ha, intabulând dreptul de proprietate publică al Unității Administrativ-Teritoriale Județul Caraș-Severin asupra acestui imobil, în registrele de cadastru și publicitate imobiliară.
De asemenea, aceeași instanță de fond a statuat că nepredarea scriptică a suprafeței anterior menționate nu a împiedicat-o pe reclamantă să își desfășoare activitatea aeroportuară, conform contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni, și nici nu reprezintă o încălcare a obligațiilor contractuale ale Consiliului Județean Caraș-Severin.
În aceeași ordine de idei, Tribunalul Caraş-Severin a înlăturat și susținerea potrivit căreia concesionara nu ar fi fost autorizată datorită unor edificii construite în proximitatea aeroportului, în speță antena obstaculatoare a S.C. „RCS-RDS” S.A. și Centura ocolitoare a municipiului Caransebeș, obiective de lucrări a căror construire ar fi fost autorizată, din punct de vedere urbanistic, de către Consiliul Județean Caraș-Severin.
În acest sens, Tribunalul Caraş-Severin a statuat că autorizarea obiectivelor de lucrări în cauză nu poate fi imputată concedentului, întrucât autorizațiile de construire privitoare la cele două imobile au fost eliberate de către alte entități cu atribuții în domeniu, respectiv primarul municipiului Caransebeș și Ministerul Transporturilor.
Referitor la îndeplinirea obligațiilor care îi reveneau concesionarei, potrivit art. 11 din Contractul de concesiune, instanța de fond a concluzionat că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu și-a îndeplinit obligațiile, și anume: utilizarea bunului concesionat potrivit destinației acestuia; executarea la timp și pe cheltuiala proprie a lucrărilor de întreținere și reparații; realizarea investițiilor prevăzute în Anexele Nr. 1-2 la Contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni; păstrarea obiectului de activitate, în sensul desfășurării de activități aeroportuare, în regim de permanență și continuitate; plata redevenței.
Mai exact, în ceea ce privește justificarea S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. potrivit căreia această concesionară nu a putut fi autorizată aeronautic, datorită faptului că nu a fost clarificată situația juridică a întregii suprafețe de teren preluate în concesiune, Tribunalul Caraş-Severin a reținut că nu există vreun document care să stipuleze că nepredarea scriptică a unei suprafețe ce face obiectul concesiunii prorogă executarea obligațiilor care incumbă concesionarului până la data predării ei scriptice, fapt pentru care îndeplinirea obligațiilor reclamantei nu era afectată de un astfel de termen suspensiv.
Mai mult decât atât, în condițiile în care concesionara nu a dovedit că ar fi fost împiedicată în vreun fel, din acest motiv, să utilizeze obiectul concesiunii, Tribunalul Caraş-Severin a constatat că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. deținea un titlu asupra terenului respectiv, în speță Contractul de concesiune și actul adițional la acest contract, putând solicita și obține toate autorizările necesare realizării scopului concesiunii, respectiv desfășurarea de activități aeroportuare.
De asemenea, instanța de judecată a reținut că inexistența unor activități aeroportuare propriu-zise, cu caracter de permanență și continuitate, în incinta Aeroportului Caransebeș, nu se datorează Consiliului Județean Caraș-Severin, ci exclusiv culpei concesionarei, căreia i-a fost inițial suspendată, iar apoi anulată autorizarea de a desfășura astfel de activități, cu mult înainte de data încheierii Contractului de concesiune, din cauza faptului că infrastructura și dotările aeroportului în cauză erau încă din luna martie 2006, adică cu un an și jumătate înainte de concesionare, într-o avansată stare de degradare, nefiind asigurat un nivel acceptabil al securității aeronautice, stare de fapt care s-a perpetuat până în prezent.
Mai mult decât atât, Tribunalul Caraș-Severin a statuat că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu a dovedit realizarea fictivelor investiții pe care pretinde că le-a realizat, investiții în privința cărora instanța judecătorească a reținut că oricum nu erau cele asumate de către concesionară prin Contractul de concesiune.
De altfel, în rejudecare, pe baza probelor administrate, instanța de fond a demontat sistematic și temeinic susținerile S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., respingându-i toate capetele de cerere.
În informare se mai arată că, nemulțumită de soluția dată e instanța de fond, în rejudecare, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a formulat recurs împotriva sentinței civile pronunțate în acest sens.
Ca atare, învestită fiind cu instrumentarea acestei cauze, ca instanță de control judiciar, Curtea de Apel Timișoara a menținut în tot sentința civilă recurată și a respins recursul S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A., pronunțând în acest sens Decizia Civilă Nr. 372/21.03.2019.
Astfel, administrând corect și obiectiv probele de la dosar, Curtea de Apel Timișoara a confirmat fiecare dintre constatările pe care instanța de fond le-a statuat, în rejudecare, fapt pentru care a înlăturat toate motivele de recurs invocate de către S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A.
Mai exact, tranșând definitiv acest litigiu, instanța de control judiciar a concluzionat că acțiunea reclamantei recurente are un caracter neîntemeiat, sens în care recursul promovat de către S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. este în întregime nefondat.
În altă ordine de idei, în calitate de concedent, Consiliul Județean Caraș-Severin a notificat în permanență S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. cu privire la îndeplinirea obligației care îi revine acestei concesionare de a proceda la plata redevenței.
Astfel, după tranșarea definitivă de către instanțele judecătorești a litigiului privitor la executarea Contractului de concesiune, printr-o Adresă trimisă în luna martie a acestui an, Consiliul Județean Caraș-Severin a solicitat S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. rezilierea convențională a contractului în cauză sub condiția achitării de către concesionară a redevenței pe care i-o datorează, solicitare care a fost reiterată societății comerciale în cauză și printr-o altă Adresă, în luna aprilie.
În replică, printr-o Adresă tot din luna aprilie, S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. a comunicat faptul că nu este de acord cu încetarea convențională a Contractului de concesiune, menționând totodată formal că va achita redevența la zi în cel mai scurt timp posibil.
Pe cale de consecință, în condițiile în care S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu și-a îndeplinit obligația contractuală de a plăti redevența pe care o datorează pentru concesiune, Consiliul Județean Caraș-Severin a inițiat demersurile necesare pentru valorificarea acestei creanțe, pe cale judecătorească, prin intermediul unei cereri de ordonanță de plată.
Astfel, Consiliul Județean Caraș-Severin i-a solicitat S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. să îi achite redevența, somând această concesionară, prin intermediul executorului judecătoresc, să plătească suma de 1.463.169 de lei, compusă din redevență în cuantum de 1.194.710 lei și majorări de întârziere aferente în sumă de 268.459 de lei.
Având în vedere că S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. nu a dat curs acestei solicitări, ignorând somația de plată primită, printr-o cerere de ordonanță de plată, Consiliul Județean Caraș-Severin a solicitat Tribunalului Caraș-Severin să dispună obligarea S.C. „Aeroportul Caransebeș” S.A. la plata sumei pe care o datorează, ca redevență, în calitate de concesionară.
În situația dată, Consiliul Județean Caraș-Severin a anunţat că va iniția demersurile necesare pentru rezilierea Contractului de Concesiune Nr. 12584/05.10.2007, așa cum a fost amendat prin Actul Adițional Nr. 1/2011, asigurând totodată degrevarea de sarcini a imobilelor concesionate (teren și clădiri), în scopul valorificării corespunzătoare a acestor bunuri din domeniul public, în deplină consonanță cu interesul Unității Administrativ-Teritoriale Județul Caraș-Severin.
Bogdan NAUM
Foto: Doru BĂLĂŞOIU