Prefectura, la ora bilanţului


Zilele trecute, la sediul Palatului Administrativ din Reşiţa s-a desfăşurat şedinţa de prezentare a evaluării rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin în anul 2018.

La eveniment au fost prezenţi parlamentari ai judeţului Caraş-Severin, prefecţii judeţelor Mehedinţi şi Hunedoara, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi instituţiilor publice judeţene, primari ai localităţilor din judeţ.

Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin pentru anul 2018 a fost structurat în concordanță cu obiectivele strategice pe care instituția are obligația de a le îndeplini în conformitate cu prerogativele legale, cu Planul anual de management instituţional pentru anul 2018, respectând structura transmisă de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, în ceea ce priveşte controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ, anul trecut au fost transmise spre verificarea legalității la Instituția Prefectului Județul Caraș-Severin un număr de 24.084 de acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, din care: hotărâri de Consiliu judeţean – 236; hotărâri Consilii locale – 6.135; dispoziţii ale preşedintelui Consiliului judeţean – 669; dispoziţii de primar – 17.044.

În acest context, au fost verificate de legalitate un număr de 24.084 de acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, iar ca urmare a verificării legalităţii actelor administrative sus-menţionate s-a considerat că un număr de 24.015 au fost legale, iar 69 ilegale (62 de hotărâri adoptate de consiliile locale şi şapte dispoziţii emise de primari). Pentru acestea s-a solicitat revocarea.

În urma solicitării, au fost revocate un număr de 58 de hotărâri ale consiliilor locale şi şase dispoziţii emise de primari.

Totodată, Comisia de Dialog Social a județului și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare de lucru, ocazie cu care au fost efectuate 12 analize lunare și două semestriale, avînd ca tematică aspecte legate de învăţământ, domeniul economic şi social, sănătatea populaţiei, ocuparea forţei de muncă şi formare profesională, infrastructură, contracte colective de muncă, sănătate şi securitate în muncă, fond forestier etc.

La rândul lui, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al judeţului Caraş-Severin s-a reunit în 12 ședințe ordinare, în cadrul cărora au fost abordate subiectele cuprinse în tematica aprobată la finele anului 2017 și care au vizat activităţile desfăşurate de către primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice, asigurarea protecţiei consumatorilor îndeosebi pentru persoanele vârstnice, facilităţile oferite de către administraţia publică locală la transportul în comun de călători persoanelor vârstnice, modul de distribuire a biletelor de tratament pentru pensionari, activităţile desfăşurate pentru prevenirea și combaterea infracţiunilor în rândul persoanelor vârstnice, acordarea unor servicii specializate de găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice.

În ceea ce priveşte Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, strategia acestora a fost monitorizată pe tot parcursul anului și au fost elaborate patru rapoarte prin preluarea și centralizarea informațiilor de la Consiliul Județean și Primăriile municipiilor Reșița și Caransebeș, privind implementarea strategiei şi a programelor aferente pentru serviciile comunitare de utilităţi publice. Aceste Rapoarte au fost transmise Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Ministerului Afacerilor Interne.

Referitor la managementul situaţiilor de urgenţă, pentru prevenirea şi gestionarea acestora s-a desfășurat o activitate susținută, concretizată în cadrul Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, care s-a întrunit în cadrul a 20 de ședințe, din care două ordinare şi 18 extraordinare, ocazie cu care au fost adoptate un număr de 20 de hotărâri.

Pe linia situațiilor de urgență au fost efectuate 81 de acțiuni de control, din care 14 privind verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, şi 67 de controale la nivelul a 37 de unităţi administrativ-teritoriale cu privire la evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din anul 2018 (ploi abundente, inundaţii, alunecări teren, scurgeri de pe versanţi, secetă etc.).

În anul 2018, activitatea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple, în comparaţie cu anul precedent, s-a constatat o creştere semnificativă, de peste 21%, a principalilor indicatori, pe linia primirii şi soluţionării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor.

În perioada analizată au fost primite şi soluţionate un total de 20.910 cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din care 14.867 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi 6.043 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare.

Din totalul cererilor primite, un număr de 16.815 au fost primite la ghişeul serviciului, iar un număr de 4.095 la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate şi la ghişeele SPCEEPS ale altor judeţe.

Referitor la activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, anul trecut au fost examinaţi la proba teoretică un număr de 10.485 de candidaţi, iar la proba practică 8.040. În aceeaşi perioadă au fost preschimbate un număr de 9.267 de permise de conducere.

Pe linia activităţii de înmatriculare şi evidenţă a vehiculelor, au fost înmatriculate 19.174 de autovehicule, s-au efectuat 12.000 de radieri din circulaţie și au fost emise 9.882 de autorizaţii provizorii de circulaţie. Totodată, au fost efectuate un număr de 1.382 de verificări şi identificări în baze de date informatizate și manuale, și au fost întocmite 2.158 de adrese și răspunsuri către cetăţeni şi diverse instituții.

Cu privire la activitatea de primire și soluționare a petițiilor, la nivelul instituției au fost primite 475 de petiții, din care 28 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei, 19 au constituit şi sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului, 22 privind acte sau fapte de corupție sau asimilate, 23 au fost sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii, 208 au constituit diferite cereri, 173 au fost cereri privind legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, două au constituit scrisori de mulțumire, iar 21 au fost reveniri, cu aceeași speță.

De asemenea, în intervalul de referință au fost organizate 53 de sesiuni de audiență, din care 47 la sediu și șase în teritoriu, la Anina, Băile Herculane, Caransebeș, Moldova Nouă, Oravița şi Oțelu Roșu, la care s-au prezentat, în total, 254 de cetățeni, care au fost consiliați de personalul de relații cu publicul.

Referitor la organizarea și desfășurarea activității de apostilare a actelor oficiale administrative, în anul 2018 au fost înregistratre 1.411 cereri pentru apostilare de documente, din care 1.197 solicitate de persoane fizice și 214 de persoane juridice, și au fost apostilate un număr de 1.892 de acte, din care 1.630 pentru persoane fizice și 262 pentru persoane juridice.

Ca urmare a analizei activităților realizate la nivelul anului 2018, se poate concluziona că Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin și-a dus la îndeplinire sarcinile ce-i revin, și-a atins obiectivele și s-a preocupat să asigure cetățenilor județului un climat de încredere, în ceea ce priveşte activitatea proprie şi a serviciilor publice comunitare subordonate.

Bianca METEŞ