Ca să știe și pensionarii!


În cadrul ultimei ședințe a Colegiului Prefectural Caraș-Severin, unul dintre punctele aflate pe ordinea de zi a vizat o informare a celor prezenți privind stadiul soluţionării cererilor pentru obţinerea drepturilor de pensie, recalculări, completări vechime etc.

Astfel – se arată în documentul prezentat –, pentru persoanele îndreptăţite din judeţul Caraş-Severin, în conformitate cu prevederile art. 103 şi art. 107 din Legea Nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare legea), pensia se acordă în baza cererilor de pensionare, depuse de persoanele îndreptăţite, tutorele sau curatorul acestora, persoanele cărora li s-a încredinţat sau li s-a dat în plasament copilul minor. Solicitarea poate fi depusă doar personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea pensiilor, se depune de către persoanele îndreptăţite, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin.

În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este parte, persoanele domiciliate în străinătate, dacă au fost asigurate ultima oară în judeţul Caraş-Severin, pot transmite cererea prin care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea pensiilor, la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin.

Cererea de pensionare poate fi retrasă de persoana care a depus-o, până la emiterea deciziei de pensionare.

Potrivit art. 104 din Legea pensiilor, în sistemul public de pensii, drepturile de pensie se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, în termen de 45 de zile de la data întregistrării cererii (art. 106 din lege).

În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensie poate fi anulată la cererea titularului.

Decizia de admitere sau respingere a cererii de pensionare se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia instituţiei, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

Conform art. 107 din lege, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite, şi cele legal cuvenite, Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin face, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.

La cererea persoanelor interesate, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie.

Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.

La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.

La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determină cu respectarea condiţiilor şi modalităţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.

De asemenea, pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Drepturile de pensie rezultate în urma recalculării se stabilesc şi se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Persoanele care beneficiază de pensie anticipată parţială, stabilită potrivit legislaţiei anterioare şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 62 din lege, pot cere transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie anticipată, stabilită potrivit legii, noile drepturi acordându-se începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

În situaţia beneficiarilor de pensie de invaliditate, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, care anterior intrării în vigoare a legii au îndeplinit condiţiile legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi care nu au solicitat trecerea la această categorie de pensie, trecerea se face din oficiu, începând cu data îndeplinirii condiţiilor de acordare a pensiei pentru limită de vârstă.

Conform art. 116 din lege, orice modificare a drepturilor de pensie se face prin decizie emisă de Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, în condiţiile respectării regimului juridic de înscriere la pensie.

În ceea ce priveşte situaţiile de completare a vechimii sau stagiului de cotizare, ori a timpului util la pensie pentru agricultori, acestea se realizează la cererea asiguraţilor în condiţiile prevăzute de lege (v. art. 50, art. 160, art. 161 din lege).

La nivelul Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin au fost înregistrate în cursul anului 2015, până la data de 27 august, un număr de 17.766 de cereri (de înscriere la pensie, acordare ajutor de deces, privind accidentele de muncă şi bolile profesionale, legi speciale etc.), din care un număr de 2.180 de cereri de înscriere la pensie.

Au fost puse în plată un număr de 2.904 decizii.

În cadrul procedurii de acordare a indicelui de corecţie la pensie, conform art. 170 din lege, s-au înregistrat un număr de 5.001 cereri, din care 4.858 pentru pensiile de asigurări sociale de stat, şi 143 pentru pensiile de asigurări sociale agricultori, soluţionarea acestora făcându-se în mai multe etape, datorită constatării neconstituţionalităţii dispoziţiilor procedurale din O.U.G. Nr. 1/2013, modificată prin O.U.G. Nr. 68/2014, aplicabilă începând cu data de 01.01.2013, precum şi a dispoziţiilor procedurale din O.U.G. Nr. 113/2013.

În curs de soluţionare se află şi cererile depuse în vederea acordării drepturilor de pensie (prin reducerea vârstei de pensionare, datorită perioadelor lucrate în grupe superioare de muncă), raportat la dispoziţiile Legii Nr. 155/2015.

Mădălina DOMAN