Rentierii agricoli trebuie să se grăbească


Vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru ca fermierii să poată beneficia de renta cuvenită, aferentă anului 2014. Pentru vizarea carnetului, rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, la sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la data de 30 august.

De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul/ele de arendare; actul de identitate în original al rentierului/mandatarului/curatorului/tutorelui; document coordonate bancare (opţional/recomandat); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie.

Fermierii mai trebuie să știe că renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În acest caz, renta datorată acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august a.c., aceştia vor depune la oricare Centru judeţean al APIA carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă“, în original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. (M. Doman)