HOTĂRÂRE


privind aprobarea dezmembrării unei suprafeţe de 232 mp din imobilul cu nr. top. 517 şi a unei suprafeţe de 576 mp din localitatea Var, comuna Obreja

Consiliul Local al comunei Obreja, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data de 18.10.2011;

Analizând cererea depusă de către d-na Curea Panici Ionela;

Luând act de Documentaţia Tehnică privind Planul de amplasament şi delimitare a imobilelor cu nr. top. 517 şi 19, înscris, întocmită de către Proiectant Top. Iliuş Olariu Mircea;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), şi art. 45 din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilelor Drumuri comunale cu nr. top. 517 şi Grădina în intravilan cu nr. top. 19, după cum urmează:

  • nr. top. 517, lot 1, în suprafaţă de 232 mp;

  • nr. top. 19, lot 1, în suprafaţă de 576 mp.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Obreja, domnul Pop Petru.

Art. 3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 49, alin. 2, ale art. 50, alin. 1, şi ale art. 120^7, alin. 1, litera „b”, din Legea Nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

  • Instituţia Prefectului Caraş-Severin;

  • Primarului comunei Obreja;

  • OCPI Caraş-Severin;

  • Cetăţenilor comunei Obreja, prin afişare la sediul Primăriei Obreja;

  • Se va publica pe site-ul Primăriei Obreja www.obreja.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BRICEAG NAIA FLORENTIN EUGEN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ARŞOVAN TEODOR

NR. 32

DATA: 18.10.2011