HOTĂRÂRE


privind aprobarea dezmembrării unei suprafeţe de 176 mp din imobilul cu nr. top. 801 din localitatea Obreja

Consiliul Local al comunei Obreja, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţa ordinară de lucru în data de 18.10.2011;

Analizând cererea depusă de către d-nul Cãliman Marius Cristinel, domiciliat în comuna Obreja, nr. 42, judeţul Caraş-Severin;

Luând act de Documentaţia Tehnică privind Planul de amplasament şi delimitare a imobilului cu nr. top. 801, înscris în C.F. 884 vechi Obreja, întocmită de către Proiectant Top. Iliuş Olariu Mircea;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c), şi art. 45 din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului Piaţă în intravilan, înscris în CF nr. 884 vechi Obreja, cu nr. top. 801, după cum urmează:

  • nr. top. 801, lot. 1, în suprafaţă de 176 mp.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri se încredinţează primarul comunei Obreja, domnul Pop Petru.

Art. 3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 49, alin. 2, ale art. 50, alin. 1, şi ale art. 120^7, alin. 1, litera „b”, din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

  • Instituţia Prefectului Caraş-Severin;

  • Primarului comunei Obreja;

  • OCPI Caraş-Severin;

  • Cetăţenilor comunei Obreja, prin afişare la sediul Primăriei Obreja;

  • Se va publica pe site-ul Primăriei Obreja www.obreja.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BRICEAG NAIA FLORENTIN EUGEN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ARŞOVAN TEODOR

NR. 31

DATA: 18.10.2011