H O T Ă R Â R E


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului ,,Modernizarea infrastructurii: extindere şi îmbunătăţire reţea drum de interes local, modernizare Cămin cultural, construire Azil de bătrâni, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, astăzi, 28.09.2011;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului ,,Modernizarea infrastructurii: extindere şi îmbunătăţire reţea drum de interes local, modernizare Cămin cultural, construire Azil de bătrâni, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”, cu o valoare totală de 11.979.903 lei, din care 10.002.632 valoare eligibilă şi 1.970.271 lei valoare neeligibilă, rezultată în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică;

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 36(4), lit. ,,d” şi art. 45(1) din Legea Administraţiei Publice Locale Nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă valoarea de investiţie a Proiectului ,,Modernizarea infrastructurii: extindere şi îmbunătăţire reţea drum de interes local, modernizare Cămin cultural, construire Azil de bătrâni, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”, cu o valoare totală de 11.979.903 lei, din care 10.002.632 valoare eligibilă şi 1.970.271 lei valoare neeligibilă, rezultată în urma finalizării procedurilor de achiziţie publică;

Art. 2. Primarul comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, cele ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, completată şi modificată:

  • Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi locurile publice stabilite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează

Stăncioni Petru-Tudor S E C R E T A R,

Măran Ioan

Nr. 24

Băuţar, 28.09.2011