Tineri pe piaţa muncii


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural Caraş-Severin, conducerea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă a prezentat o informare privind sprijinul oferit tinerilor de către această instituţie în vederea sporirii şanselor de integrare pe piaţa muncii şi rezultatele obţinute în anul 2014 privind integrarea pe piaţa muncii a tinerilor ca urmare a activităţii Agenţiei.

În ceea ce priveşte sprijinirea încadrării în muncă a tinerilor, aceasta este realizată de către AJOFM Caraş-Severin pe două direcţii de acţiune – un set de măsuri destinate tinerilor, precum şi unul care se adresează agenţilor economici care încadrează tineri.

Printre măsurile care se adresează tinerilor în vederea creşterii şanselor de integrare pe piaţa muncii a acestora, se numără indemnizaţia de şomaj, în sensul în care absolvenţii care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la AJOFM din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 de lei. Ceilalţi tineri pot beneficia de indemnizaţia de şomaj în condiţiile Legii 76/2002, pe o perioadă de 6, 9 sau 12 luni, cuantumul indemnizaţiei de şomaj fiind calculat în funcţie de veniturile obţinute; completarea veniturilor salariale – în sensul că absolvenţii înregistraţi la AJOFM, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei, acest drept putându-se solicita în termen de maximum 60 de zile de la data angajării; absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat, drept care se poate solicita în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării; primă de încadrare, acordată absolvenţilor care, în perioada în care primesc indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, ei beneficiind de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării; primă de instalare – absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Referitor la măsurile adresate angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, ele se referă la acordarea de subvenţii financiare: lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, pot primi suma de 500 de lei pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, 600 de lei pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal, şi 750 de lei pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni.

De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi cei care încadrează absolvenţi de studii superioare care nu au promovat examenul de licenţă. În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus cel puţin 18 luni.

De asemenea, angajatorii care menţin raporturile de muncă sau de serviciu şi după cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale.

Modificările aduse Legii Nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi întregul pachet de norme şi proceduri adoptate pentru aplicarea acesteia, susţin realizarea obiectivelor din Programul de ocupare, introducând o serie de acţiuni pentru tinerii cu risc de marginalizare socială, respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 şi 26 de ani, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem; au dizabilităţi; nu au familie sau familia nu le poate asigura întreţinerea; au copii în întreţinere; au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; sunt victime ale traficului de persoane.

Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială se realizează prin: acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor, subvenţionarea locului de muncă.

Astfel, contractul de solidaritate prevăzut se încheie între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânăr, pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care, la data încheierii contractului de solidariate, tânărul nu a împlinit vârsta de 26 de ani.

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază, lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din aceasta categorie, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angăjarii tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate.

În conformitate cu Legea Nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, agenţii economici pot încheia contracte de ucenicie pentru calificarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani, nevoiţi să se adapteze unui context economic din ce în ce mai dificil. Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între un an şi 3 ani, perioada de probă la care poate fi supus ucenicul neputând fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, de unde acesta primeşte un atestat, costurile evaluării fiind suportate de angajator.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi de competenţele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de 12 luni şi mai mare de 36 de luni.

Principalul avantaj pentru angajator este faptul că primeşte lunar o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea Nr. 76/2002, care în prezent este în cuantum de 500 de lei. Prin urmare, angajatorul va primi 300 de lei lunar, pe durata contractului. Normele de aplicare ale Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă au fost modificate, în sensul simplificării procedurilor pentru angajatori, coordonatorul ucenicului (fostul maistru) nemaiavând obligaţia obţinerii atestatului, fiind suficientă experienţa profesională de minimum 5 ani în ocupaţia pentru care se organizează programul de ucenicie.

În aceeaşi informare se mai arată că, la finele anului 2014, în evidenţele AJOFM Caraş-Severin erau înregistraţi un număr de 918 şomeri cu vârsta sub 25 de ani, dintr-un număr total de 5.277 de şomeri. Repartizarea pe nivel de studii a acestora a arătat faptul că cei mai mulţi tineri care au apelat la serviciile Agenţiei au fost cei cu nivel de instruire liceal şi postliceal – 616, urmaţi de tinerii cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional – 214, cei mai puţini fiind cei cu studii superioare – 88.

Aplicarea tuturor măsurilor prezentate mai sus a condus la încadrarea în muncă în anul 2014 a unui număr de 1.456 de tineri cu vârsta sub 25 de ani, din totalul celor 3.087 din această categorie care au apelat la serviciile AJOFM în anul 2014 şi din totalul de 6.216 persoane încadrate în aceeaşi perioadă.

Bianca METEŞ