Instituția Prefectului şi-a prezentat bilanţulLa mijlocul săptămânii trecute, la sediul Palatului Administrativ din Reşiţa s-a desfăşurat şedinţa de prezentare a evaluării rezultatelor activităţilor desfăşurate de Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin în anul 2019, la eveniment participând reprezentanţi ai structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi personalului instituţiei.
Raportul de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin pentru anul 2019 a fost structurat în concordanță cu obiectivele strategice pe care instituția are obligația de a le îndeplini în conformitate cu prerogativele legale, cu Planul anual de management instituţional pentru anul 2019, respectând structura transmisă de Ministerul Afacerilor Interne.
Prefectul judeţului, Cristian Gâfu, a felicitat personalul instituţiei pentru modul în care şi-a îndeplinit atribuţiile ce îi revin şi a mulţumit pentru colaborare instituţiilor partenere. De asemenea, cu privire la monitorizarea proiectelor derulate la nivelul județului de către autoritățile publice locale, reprezentantul Guvernului în teritoriu a afirmat că îşi doreşte o mai mare implicare atât a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a instituţiilor publice, în accesarea şi implementarea de proiecte cu finanţare externă şi naţională.
În încheiere, prefectul judeţului a propus ca, pentru eficientizarea activităţii instituţiei şi asigurarea transparenţei decizionale, să fie consultaţi, pe viitor, şi reprezentanţii federaţiilor sindicale, societăţii civile şi mass-media, în legătură cu elaborarea raportului de activitate.
Cu privire la gestionarea resurselor umane, în raport se arată că structura organizatorică a Instituţiei Prefectului se prezintă astfel: 70 de posturi aprobate, numărul personalului angajat este de 65, cinci posturi fiind vacante. Instituția Prefectului funcționează cu șase servicii și 11 compartimente, la care se adaugă Cancelaria Prefectului.
De asemenea, în raport se mai arată că în cursul anului trecut au fost efectuate un număr de 15 controale la autoritățile administrației publice locale din județul Caraș-Severin.
În ceea ce priveşte controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencios administrativ, în cursul anului 2019 a fost verificată legalitatea unui număr de 23.871 de acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, din care 202 hotărâri de consiliu judeţean, 6.550 de hotărâri ale consiliilor locale, 471 de dispoziţii ale preşedintelui consiliul judeţean şi 16.648 de dispoziţii ale primarilor.
Ca urmare a petițiilor primite și a audiențelor organizate cu cetățenii, au fost dispuse patru controale la autoritățile publice locale și alte instituții și, în raport de aspectele constatate și având în vedere competențele ce revin prin lege Instituției Prefectului, s-au stabilit măsuri pentru intrarea în legalitate în sarcina autorităților locale sau instituțiilor controlate.
Referitor la reprezentarea Instituției Prefectului în instanțele judecătorești, consilierii juridici au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în instanţă un număr de 91 de dosare.
De asemenea, în cursul anului trecut au fost elaborate și avizate pentru legalitate un număr de 437 de ordine ale prefectului, toate cu caracter individual.
Cu privire la aplicarea Legilor fondului funciar, în cursul anului 2019 s-au desfășurat două ședințe ale Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în cadrul cărora au fost emise un număr de 10 hotărâri.
Totodată, în baza prevederilor art. 36 din Legea Nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost emise un număr de 154 ordine de prefect şi 16 titluri de proprietate.
În anul de referință s-au desfășurat un număr de 12 şedinţe de lucru ale Colegiului Prefectural, au fost adoptate nouă hotărâri şi prezentate 42 de rapoarte de activitate.
Comisia de Dialog Social a județului și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare de lucru, ocazie cu care au fost efectuate 12 analize lunare și două semestriale.
Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al judeţului Caraş-Severin și-a desfășurat activitatea în cadrul a 12 ședințe ordinare, în cadrul cărora au fost abordate subiectele cuprinse în tematica aprobată la finele anului 2018.
Pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă, s-a desfășurat o activitate susținută, concretizată în cadrul Comitetului Judeţean Caraş-Severin pentru Situaţii de Urgenţă, care s-a întrunit în cadrul a 16 ședințe, din care două ordinare şi 14 extraordinare, ocazie cu care au fost adoptate un număr de 20 hotărâri, au fost emise 17 ordine de prefect, pe linia prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, respectiv de constituire a comisiilor mixte de constatare şi evaluare a pagubelor produse la nivelul judeţului Caraş-Severin ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase. Au fost efectuate 56 de acțiuni de control, la nivelul a 42 de unităţi administrativ-teritoriale, cu privire la evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice din anul 2019.
În ceea ce priveşte activitățile pentru urmărirea modului de aplicare a unor acte normative, în raport se menţionează că plicarea prevederilor Legii Nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, au fost efectuate trei analize ale activităţilor desfăşurate pentru creşterea gradului de siguranţă în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi patru şedinţe de analiză cu participarea mai multor instituții. A fost, de asemenea, actualizat şi aprobat „Planul teritorial comun de acţiune la nivelul judeţului Caraş-Severin pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar”, plan ce a fost transmis la cele 77 unităţi administrativ-teritoriale, în vederea analizării oportunităţii întocmirii unor planuri la nivel local. Prin ordin al prefectului au fost constituite comisii mixte de verificare a unităţilor de învăţământ care nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare la nivelul judeţului Caraş-Severin, fiind verificate 20 de unităţi de învăţământ preuniversitar.
La nivelul județului Caraș-Severin, a fost constituită Comisia pentru aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern Nr. 640/2017, pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2019-2020, care s-a reunit în două întâlniri de lucru, fiind efectuate 118 controale la nivelul unităților de învățământ şi nouă controale la nivelul unui producător/distribuitor. În perioada monitorizată au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale cu amendă, au fost date şapte avertismente și două recomandări pentru unitățile de învățământ, urmate de nouă recontroale.
În ceea ce priveşte activitatea Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în document se arată că în perioada analizată au fost primite şi soluţionate un total de 22.560 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor, din care 18.818 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi 3.742 de cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare. Pe linie de primire şi soluţionare a cererilor de stabilire a domiciliului în România, în perioada de referinţă s-au primit de la Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor un număr de 142 de cereri pentru stabilirea domiciliului în România, depuse de cetăţenii români care au avut domiciliul în străinătate. Pe linia suspendării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în cursul anului 2019 au fost primite de la autorităţile competente 271 de comunicări prin care s-a dispus suspendarea temporară a dreptului la liberă circulaţie în străinătate, 227 de cetăţeni români având domiciliul pe raza judeţului Caraş-Severin.
Referitor la activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, în cursul anului 2019 au fost examinaţi la proba teoretică un număr de 11.382 de candidaţi, iar la proba practică 8.002 candidaţi. În aceeaşi perioadă au fost preschimbate un număr de 9.421 de permise de conducere. Au fost înmatriculate 19.144 de autovehicule, s-au efectuat 13.499 de radieri din circulaţie și au fost emise 9.033 de autorizaţii provizorii de circulaţie.
Cu privire la activitatea de primire și soluționare a petițiilor, în anul 2019, la nivelul instituției au fost primite 380 de petiții, din care 11 au constituit sesizări privind infracţiuni contra persoanei, 10 au constituit sesizări privind infracțiuni contra patrimoniului, opt au constituit sesizări privind acte sau fapte de corupție sau asimilate, 10 au constituit sesizări privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii, 186 au constituit diferite cereri, 140 au fost cereri privind Legile fondului funciar ori retrocedări de bunuri preluate abuziv de regimul comunist, iar două au constituit scrisori de mulțumire. Din numărul total de petiţii, 28 au fost primite de la Guvernul României, două de la Administraţia Prezidenţială, 12 de la alte instituţii de stat. Restul petițiilor recepționate au fost primite de la persoane fizice și juridice și de la ONG-uri. Astfel, din cele 380 de petiții, 87% au fost trimise direct de cetăţeni și 11% au provenit de la persoane juridice.
Referitor la organizarea și desfășurarea activității de apostilare a actelor oficiale administrative, în anul 2019 au fost înregistratre 1.029 de cereri pentru apostilare de documente, din care 875 solicitate de persoane fizice și 154 de persoane juridice, și au fost apostilate un număr de 1.409 acte.
Ca urmare a analizei activităților realizate la nivelul anului 2019, se poate aprecia că Instituția Prefectului și-a dus la îndeplinire sarcinile ce-i revin, și-a atins obiectivele și s-a preocupat să asigure cetățenilor județului un climat de încredere în ceea ce priveşte activitatea proprie şi a serviciilor publice comunitare subordonate.
Bianca METEŞ