Împrumuturile fermierilor, garantate de FNGCIMM


A veteran farmer rides his aging orange tractor into corn fields surrounding Kutztown PA, as he prepares a harvest for sileage. 2007-10-14.


Acces mai facil la finanţare pentru beneficiarii OUG 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producţiei vegetale, zootehnice şi acvaculturii, prin semnarea unor noi convenţii de lucru între FNGCIMM şi CEC BANK
Continuând strategia de susţinere a mediului antreprenorial şi a comunităților locale, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii a semnat cu CEC Bank două convenţii de lucru în baza cărora FNGCIMM va garanta maximum 80% din valoarea finanţării acordate de bancă, respectiv până la 2.400.000 euro/beneficiar, pentru clienţii CEC Bank ce vor accesa:
– Credite pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă – cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă (cu excepţia terenurilor aflate în proprietatea privată a Statului şi administrate de Agenţia Domeniilor Statului) în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care deţin în folosinţă sau proprietate, în condiţiile legii, o exploataţie agricolă sau de acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate;
– Credite pentru finanţarea producţiei agricole sau piscicole şi a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât cele finanţate din PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020;
– Credite pentru finanţarea proiectelor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020.
Garanţia se obţine la solicitarea băncii, în baza unei finanţări aprobate, iar beneficiarii eligibili sunt:
– Fermieri persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii;
– Beneficiari constituiţi sub formă de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult etc.
– Beneficiari ai programelor PNDR 2014-2012 și POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții.
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic Statul Român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.
Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maximum 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane de euro/beneficiar, şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 de instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maximum 90 de zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minimum doi ani, durata medie de executare a unei ipoteci.
FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele trei sucursale, patru reprezentanțe și trei filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare şi fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum şi din Turcia, Serbia, Bosnia şi Herţegovina, Federația Rusă şi Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene, am fost informaţi de Direcţia marketing, relaţii clienţi şi consiliere din cadrul FNGCIMM.
Geanina LUCA