H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012


H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre întocmit de primarul comunei Băuţar;

Văzând avizele celor trei comisii de specialitate ale Consiliului Local Băuţar, precum şi raportul de specialitate întocmit de către contabilul Primăriei, dna Boldea Cătălina;

Cunoscând prevederile Legii Nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările ulterioare;

Cunoscând prevederile Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile H.G. Nr. 956/2009 privind nivelurile pentru salariile impozabile, impozitele şi taxele locale pe anul 2010;

Văzând prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 – Legea Nr. 293/2012;

Cunoscând prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 2/2012 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 18,5% din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012;

Luând act de Adresa Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin Nr. 7/06.01.2012, şi Deciziile Nr. 907/2011 şi Nr. 2/2012 ale directorului executiv al D.G.F.P. Caraş-Severin privind repartizarea sumelor din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2012;

Văzând prevederile Legii Nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 285/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii-cadru Nr. 284/2010 privind salarizarea unitară pe anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, art. 34, referitor la sporuri pentru echipele de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile;

Ţinând cont de Raportul privind principalele obiective propuse a se realiza în anul 2012 de către primarul comunei Băuţar, prezentat în faţa Consiliului Local Băuţar;

Ţinând cont de repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate a unor venituri ale bugetului de stat de către D.G.F.P. C-S – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, respectiv Adresa Nr. 22/12.01.2012;

Cunoscând prevederile Contractului de finanţare nr. C3220109511000555 din 08.06.2010, încheiat cu MADR – APDRP privind acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală Romania pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii: Extindere şi îmbunătăţire drum de interes local, renovare cămin cultural, construirea azil de bătrâni, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin” – Măsura 322;

Având în vedere accesarea proiectului prin Măsura 313 „Încurajare activităţi turistice”, Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale – pentru acţiunile ce vizează înfiinţarea unui Centru Local de Informare şi Promovare Turistică”;

Văzând H.G. Nr. 1270/2011 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev/preşcolar şi finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2012;

Luând act de Adresa cu Nr. 114/2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin prin care se comunică nr. de elevi/preşcolari pe anul 2012;

Ţinând cont de Nota de fundamentare privind proiectul de buget al Şcolii cu cls. I-VIII Băuţar;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, ale art. 45, alin. 1, şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. B, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, pe anul 2012, în sumă totală de 12.650,37 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor Nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor se face prin dispoziţie scrisă de către dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnii Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

Art. 4. Prezenta intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru publicare în M.O. al judeţului Caraş-Severin;

  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi locurile publice stabilite;

  • Se afişează pe pagina de internet a Primăriei comunei Băuţar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ

Stăncioni Cornel S E C R E T A R,

Măran Ioan

NR. 1

Băuţar, 31.01.2012