H O T Ă R Â R E


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea traseului cu staţiile de îmbarcare şi debarcare al elevilor

şi numărul de curse efectuate zilnic de către microbuzul şcolar, aflat

în dotarea Şcolii cu clasele I-VIII Băuţar, judeţul Caraş-Severin

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, astăzi, 28.09.2011;

Având în vedere Adresa cu Nr. 425/14.09.2011 a conducerii Şcolii cu clasele I-VIII Băuţar, prin care se solicită aprobarea traseului cu staţiile de îmbarcare şi debarcare al elevilor şi numărul de curse efectuate zilnic de către microbuzul şcolar, conform Anexelor 1 şi 2;

Văzând prevederile Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzelor de transport şcolar, elaborat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin, cap. II, art. 7, lit. A, şi art. 8;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 4, şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. B, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă traseul dus şi întors, cu staţiile de îmbarcare şi debarcare al elevilor şi numărul de curse efectuate zilnic de către microbuzul şcolar aflat în dotarea Şcolii cu clasele I-VIII Băuţar, judeţul Caraş-Severin, conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

Art. 3. Prezenta intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, cele ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată:

  • Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Şcolii cu clasele I-VIII Băuţar;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi locurile publice stabilite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează

Stăncioni Petru-Tudor S E C R E T A R,

Măran Ioan

Nr. 25

Băuţar, 28.09.2011