Dezbateri aprinse în Consiliul Local Zăvoi


 În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Zăvoi, de la jumătatea lunii trecute, un grup de locuitori au cerut administraţiei publice locale o serie de clarificări privind modul în care o porţiune din terenul proprietate a comunei a ajuns în administrarea Direcţiei Silvice Caraş-Severin. Pentru lămurirea situaţiei, cetăţenilor li s-a explicat că parcela a fost dezmembrată, printr-o Hotărâre de Consiliu local, fiind adusă ca aport în natură la capitalul social al SC Alset Energy SRL, societate cu care administraţia din Zăvoi are încheiat un contract de asociere în participaţiune, pentru construirea unui sistem hidroenergetic în zonă. Parcela respectivă va face obiectul unui transfer între această societate şi Direcţia Silvică, astfel încât Alset Energy să dobândească dreptul de proprietate asupra terenului unde vor fi construite obiectivele. (F. Mihuţ)

Pentru administraţia publică locală din comuna Zăvoi, a doua jumătate a lunii noiembrie a adus o mulţime de provocări, pentru rezolvarea cărora atât viceprimarul Ion Scorobete, cât şi Consiliul local, au dat dovadă de promptitudine şi transparenţă în relaţia cu cetăţenii şi entităţile juridice implicate în evenimentele respective.

Astfel, pe 17 noiembrie, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Local al comunei Zăvoi, la lucrările căreia a fost prezent un grup de şapte locuitori ai satului Zăvoi, aceştia cerând administraţiei publice locale câteva clarificări în legătură cu modul în care a ajuns în administrarea Direcţiei Silvice Caraş-Severin o porţiune din terenul proprietate a comunei, situată în extravilan şi cunoscută tradiţional sub denumirea de „Geluţ” sau „Deluţ”. Îngrijorarea cetăţenilor a fost generată de faptul că angajaţii Ocolului Silvic Oţelu Roşu au făcut marcaje de delimitare a fondului forestier în zona respectivă, extinzând limita acelor marcaje dincolo de drumul de exploataţie care asigură accesul pe valea pârâului Străoane, iar unii dintre cei prezenţi mai deţin încă terenuri în amonte de parcela în discuţie.

Pentru elucidarea situaţiei, li s-a explicat cetăţenilor că parcela în cauză, care însumează 12,5 ha, cu destinaţia de păşune şi care este cunoscută tradiţional sub denumirea de „Geluţ”, a făcut parte, înainte de delimitarea şi dezmembrarea sa, din terenul proprietate a comunei Zăvoi, cu denumirea Străoane Robu, în suprafaţă totală de 82 ha şi 1000 m2. Consiliul Local al comunei Zăvoi a aprobat, prin Hotărârea Nr. 6/20.01.2011, dezmembrarea suprafeţei de 12,5 ha din terenul cu denumirea Străoane Robu, în scopul aducerii acestei parcele ca aport în natură la capitalul social al S.C. Alset Energy S.R.L., societate cu care Consiliul local are încheiat un contract de asociere în participaţiune, prin care se urmăreşte construirea unui sistem hidroenergetic pe văile râurilor Şucu, Olteana şi Bistra Mărului, precum şi realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a localităţii Poiana Mărului.

De asemenea, s-a arătat faptul că, după finalizarea operaţiunilor de dezmembrare, evaluare şi aducere a parcelei de 12,5 ha ca aport la capitalul social S.C. Alset Energy S.R.L., parcela respectivă va face obiectul unui schimb de terenuri între societate şi Direcţia Silvică Caraş-Severin, iar în urma acestui transfer de proprietate societatea va dobândi un drept de proprietate asupra unor parcele situate pe valea râului Bistra Mărului, ce vor fi destinate construirii obiectivelor din cadrul amenajării hidroenergetice şi pentru alimentarea cu apă a Poienii Mărului.

Cu toate că cetăţenii erau la curent cu asocierea în participaţiune dintre Consiliul Local al comunei Zăvoi şi S.C. Alset Energy S.R.L., confuzia a fost creată de neconcordanţa dintre denumirea tradiţională a zonei în care se găsesc amplasate cele 12,5 ha, respectiv „Geluţu” sau „Deluţu”, şi denumirea cu care figurează parcela în evidenţele de Carte funciară, respectiv Străoane Robu. Pentru clarificarea situaţiei, ing. Cristian Julian Crîsta, prezent la şedinţa de Consiliu local în calitate realizator al documentaţiei de dezmembrare pentru cele 12,5 ha, a precizat faptul că păstrarea denumirii de Străoane a fost consecinţa firească a faptului că parcela respectivă a făcut parte integrantă din terenul cu denumirea Străoane Robu, iar albia pârâului Străoane se găseşte pe latura estică a parcelei în cauză.

A mai fost pusă în discuţie şi oportunitatea alegerii parcelei de 12,5 ha pentru a face obiectul schimbului de terenuri cu Direcţia Silvică Caraş-Severin. La această întrebare, s-a arătat că autorităţile silvice au impus o serie de condiţii pentru realizarea schimbului de terenuri, printre care: terenul oferit la schimb să aibă categoria de folosinţă păşune (să nu fie împădurit), să se găsească în vecinătatea fondului forestier administrat de autoritatea silvică, să nu se găsească în zona alpină, să aibă drum de acces, iar suprafaţa acestuia să fie de 5 ori mai mare decât cea a terenului ce urmează a fi dat de autoritatea silvică la schimb.

Iniţial, a fost propusă pentru schimb o parcelă cu aceeaşi suprafaţă din tarlaua cu denumirea Măgura Măru, aflată tot în proprietatea comunei Zăvoi, însă autorităţile silvice au motivat faptul că aceasta se află în apropiere de golul alpin al Vârfului Măgura şi nu poate face obiectul schimbului. S-a făcut o nouă propunere, oferindu-se de această dată o parcelă situată în zona râului Şasa, în extravilanul satului Măru, dar nici această propunere nu a fost acceptată din cauza lipsei unui drum de acces. O altă propunere a vizat o parcelă situată în extravilanul satului Voislova, în zona Cocina Rusca, dar nici aceasta nu a îndeplinit condiţiile solicitate de autorităţile silvice. În cele din urmă, singura propunere acceptată au fost cele 12,5 ha de pe valea pârâului Străoane, motiv pentru care parcela respectivă a făcut obiectul aducerii ei ca aport la capitalul social al S.C. Alset Energy S.R.L., cu scopul de a fi dată în schimb autorităţilor silvice.

O altă problemă pusă în discuţie a fost legată de dilema cetăţenilor privitoare la modalitatea prin care cele 12,5 ha au ajuns în proprietatea S.C. Alset Energy S.R.L., majoritatea susţinând cu tărie faptul că acestea au fost „vândute” societăţii. Pentru desluşirea acestei probleme, s-a dat citire unor clauze din actul adiţional la contractul de asociere în participaţiune încheiat între Consiliul Local al comunei Zăvoi si S.C. Alset Energy S.R.L., subliniindu-se faptul că cele 12,5 ha, împreună cu alte 14 parcele însumând aproximat 2,5 ha, au fost aduse ca aport în natură la capitalul social al societăţii, în schimbul acestor terenuri Consiliul local dobândind calitatea de asociat, precum şi o serie de drepturi, precum: dreptul de proprietate asupra a 7 procente din valoarea totală a activelor societăţii, valoare calculată la finalizarea lucrărilor la sistemul hidroenergetic pe care S.C. Alset Energy S.R.L. intenţionează să îl amenajeze pe văile râurilor Şucu, Olteana şi Bistra Mărului, dreptul de a încasa, în fiecare an, contravaloarea a 5% din profitul anual net realizat de societate, ce va fi vărsată în numerar la bugetul local al comunei Zăvoi, indiferent de modul în care Adunarea Generală a Asociaţilor hotărăşte repartizarea profitului, şi 2% din dividende, dar nu mai puţin de 10.000 euro/an pentru fiecare microhidrocentrală aflată în funcţiune.

Prezent la dezbateri, Nicuşor Dorel Schelean, administratorul S.C. Alset Energy S.R.L., a subliniat faptul că, în prezent, nu se mai poate vorbi despre interese ale societăţii pe care o conduce, fără a nu se vorbi şi despre aceleaşi interese ale Consiliului local, întrucât acesta din urmă este membru asociat în cadrul societăţii şi deţine 7% din valoarea activelor firmei. În situaţia în care Consiliul local nu ar fi avut în proprietate nicio parcelă de teren care să îndeplinească condiţiile impuse de autorităţile silvice pentru efectuarea schimbului de terenuri, atunci S.C. Alset Energy S.R.L. ar fi cumpărat una sau mai multe suprafeţe care să poată fi transmise în schimb Direcţiei Silvice Caraş-Severin, dar în acest caz aportul Consiliului Local Zăvoi s-ar fi limitat doar la cele 2,5 ha, pentru care ar fi primit doar 1% din capitalul social al firmei, respectiv 1% din profit, fără alte beneficii.

Nicuşor Dorel Schelean a mai arătat că, atunci când microhidrocentralele pe care S.C. Alset Energy S.R.L. le va construi pe văile râurilor Şucu, Olteana şi Bistra Mărului, vor funcţiona la întreaga lor capacitate, la bugetul local al comunei Zăvoi se vor încasa aproape un milion de euro pe an, sumă cu care se vor putea realiza o mulţime de lucrări edilitar-gospodăreşti.

La sfârşitul dezbaterilor, reprezentanţii autorităţilor locale au informat cetăţenii că numai din taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire a microhidrocentralelor de pe valea râurilor Şucu şi Olteana, Primăria Zăvoi a încasat de la S.C. Alset Enery S.R.L. suma de 120.000 de lei, bani ce reprezintă echivalentul în lei a tuturor terenurilor aduse ca aport de către Consiliul local la capitalul social al societăţii, atât a parcelei de 12,5 ha, cât şi a celorlalte 14 parcele ce însumează 2,5 ha. Din acest punct de vedere, nu se mai poate vorbi de vreo pierdere patrimonială, din moment ce întreaga valoare a terenurilor a fost recuperată din taxa de autorizare, fără a mai lua în calcul faptul că nu s-a eliberat autorizaţia de construire pentru microhidrocentralele de pe valea râului Bistra şi niciuna dintre investiţii nu a fost pusă încă în funcţiune.

După mai bine de 3 ore de discuţii, majoritatea cetăţenilor prezenţi au ajuns la concluzia că asocierea în participaţiune dintre Consiliul Local Zăvoi şi S.C. Alset Energy S.R.L. reprezintă un beneficiu real pentru toţi locuitorii comunei, iar autorităţile locale trebuie să susţină şi să urmărească realizarea acestor investiţii, de pe urma cărora se vor încasa sume importante la bugetul local. De asemenea, o parte din cei prezenţi au arătat că este pentru prima dată când autorităţile locale răspund cu promptitudine la o solicitare a cetăţenilor şi manifestă deplină transparenţă în ceea ce priveşte o investiţie cu consecinţe benefice asupra comunităţii locale.

Firuţ MIHUŢ