D I S P O Z I Ţ I E


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

COMUNA OBREJA

PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I E

 

Privind convocarea şedinţei ordinare a

Consiliului Local Obreja

 

Primarul comunei Obreja

În temeiul art. 39, alin. (1), (2) şi (3), şi art. 68 din Legea Nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local Obreja în şedinţă ordinară de lucru pentru data de 27.05.2011, ora 17, în sala de şedinţe a Consiliului Local al comunei Obreja, cu următorul proiect al Ordinii de Zi:

1. Prezentarea şi aprobarea Procesului-Verbal de la şedinţa anterioară;

2. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Obreja;

3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, la nivelul Consiliului Local al comunei Obreja;

4. Proiect de Hotărâre privind revocarea Hotărârii Nr. 57/24.10.2008;

5. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Obreja în domeniul public al comunei Obreja MHC Obreja şi a conductei de aducţiune aferentă MHC Obreja;

6. Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Cernescu Ion;

7. Analizarea cererilor adresate Consiliului Local Obreja de către cetăţenii comunei Obreja;

8. Întrebări, interpelări, răspunsuri, alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2. Prezenta Dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi se afişează la sediul Primăriei Obreja pentru consultarea cetăţenilor.

 

PRIMAR,

Pop Petru AVIZAT SECRETAR,

Arşovan Teodor

 

NR. 118

DATA: 20.05.2011