Proiectele ambițioase ale unui primar gospodarÎn timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, actualul primar al comunei Zăvoi, Doru Iustin Cîrdei, la acea vreme candidat pentru funcția de edil-șef al uneia dintre cele mai mari comune din județul Caraș-Severin, venea în fața alegătorilor cu un program extrem de ambițios, ce viza realizarea unor importante lucrări de infrastructură la nivel local, care să contribuie în mod semnificativ la modernizarea localităților componente ale acestei comune și, implicit, la creşterea nivelului de trai al locuitorilor. Printre aceste proiecte se numărau realizarea unui sistem de canalizare și punerea în funcțiune a unei stații de epurare a apelor menajere în localitatea Zăvoi, asfaltarea străzilor din intravilanul localității Poiana Mărului, reabilitarea și modernizarea unor străzi în localitatea Măru, repararea și modernizarea instalațiilor de tratare a apei din aceeaşi localitate, reabilitarea și modernizarea căminelor culturale din localitățile Voislova, Valea Bistrei, Măgura și Măru, achiziționarea unui tractor multifuncțional pentru efectuarea lucrărilor edilitar-gospodărești etc.
Deși, la vremea respectivă, multe dintre aceste proiecte au putut să pară în ochii electoratului doar niște vise frumoase ale unui primar ambițios, iată că acum, la peste trei ani de la momentul alegerilor locale din 2016, acestea au început să prindă contur și să devină realitate.
Canalizare în Zăvoi – un obstacol greu de depășit
Comuna Zăvoi este unitatea administrativ-teritorială cu cel mai mare număr de locuitori din județul Caraș-Severin, grupați în cele șapte sate componente ale comunei: Voislova, Valea Bistrei, Zăvoi, 23 August, Măgura, Măru și Poiana Mărului. Însă tocmai mărimea acestei comune, întinderea sa teritorială și distanțele dintre satele componente ale acesteia au reprezentat obstacole în calea realizării unor investiții la scară mare în infrastructura locală, costurile realizării acestor lucrări depășind de cele mai multe ori plafoanele alocate în cadrul finanțărilor nerambursabile din fonduri europene sau guvernamentale.
Odată cu preluarea prerogativelor de primar al comunei Zăvoi, Doru Cîrdei a început să întreprindă demersuri pentru realizarea celei mai importante investiții în infrastructura locală din mandatul său – un sistem de canalizare care să asigure, pentru început, colectarea apelor menajere din localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, și deversarea și tratarea acestora într-o stație de epurare care urma să fie amplasată în localitatea Zăvoi. În acest sens, la sfârşitul lunii septembrie 2016, primarul Doru Cîrdei a inițiat un proiect de hotărâre pe care l-a supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local, ce viza realizarea studiului de fezabilitate și a consultanței de specialitate, în vederea depunerii de către Comuna Zăvoi a unei cereri de finanțare pentru proiectul „Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin”, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDL), Măsura 7, Submăsura 7.2 – „Investiții în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
După finalizarea Studiului de fezabilitate, emiterea certificatului de urbanism și obținerea de la toate instituțiile și autoritățile abilitate (mediu, ape, sănătate publică, drumuri naționale și județene, căi ferate, gaze, energie electrică, telecomunicații, patrimoniu cultural etc.) a tuturor avizelor și acordurilor necesare pentru realizarea canalizării la nivelul comunei Zăvoi, după aprobarea de către consilierii locali a indicatorilor tehnico-economici ai acestei investiții și asumarea părții de cofinanțare a proiectului respectiv, de la bugetul local, a început calvarul birocratic al obținerii finanțării investiției din fonduri de la bugetul de stat, în cadrul PNDL II. Și iată că, după aproape un an și jumătate de la primele demersuri întreprinse în acest scop, în luna martie a anului 2018, primarul Doru Cîrdei a reușit să semneze cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) contractul de finanțare pentru proiectul „Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin”, valoarea acestui proiect ridicându-se la 7.043.067 de lei, din care 6.685.459 de lei o reprezenta finanțarea de la bugetul de stat, diferența urmând să fie suportată de la bugetul local.
Dar greul realizării acestui proiect avea să înceapă după semnarea contractului de finanțare, pentru implementarea lui fiind necesară parcurgerea complicatelor proceduri de achiziție publică, în vederea realizării proiectului tehnic și verificării acestuia, a selectării firmei constructoare care va executa lucrările, a desemnării dirigintelui de șantier etc. Astfel, după aproape un an de la data semnării contractului de finanțare, în luna februarie 2019, a fost semnat de către primarul Doru Cîrdei, în calitate de reprezentant legal al comunei Zăvoi, contractul de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiție „Canalizare menajeră și stație de epurare localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin”, cu S.C. ELF ROAD S.R.L., în calitate de lider al Asocierii dintre S.C. ELF ROAD S.R.L. – S.C. AVM PROJECT INVEST S.R.L. – S.C. NARWILDE S.R.L., asociere selectată drept executant al lucrărilor. Totuși, aveau să mai treacă încă cinci luni până la data la care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, moment de la care au început efectiv săpăturile la rețeaua de canalizare.
Până în momentul de faţă, s-a realizat montarea a peste un kilometru de conductă colectoare, cu căminele de racord aferente, și s-a decontat deja, de la bugetul de stat, contravaloarea proiectului tehnic, precum și prima tranșă de plată a lucrărilor de construire propriu-zise.
Asfaltarea străzilor din localitățile Măru și Poiana Mărului
Primul contract pentru executarea unor lucrări de infrastructură, ce a fost semnat de Doru Cîrdei la aproximativ o lună de la data depunerii jurământului, în calitate de primar ales al comunei Zăvoi, a avut ca obiect reabilitarea și modernizarea câtorva străzi în intravilanul localității Măru, ca parte a unui proiect mai mare, ce vizează asfaltarea tuturor străzilor din respectiva localitate, iar în cadrul acestei prime etape a proiectului au fost asfaltate trei străzi, decontarea lucrărilor fiind făcută din fonduri proprii, de la bugetul local al comunei Zăvoi. Pe lângă cei aproximativ trei kilometri de asfalt au mai fost fost realizate și rigolele din beton pentru preluarea și dirijarea apelor pluviale, astfel încât să se evite scurgerea necontrolată a acestor ape în curțile cetățenilor care domiciliază pe străzile respective.
În acest an, a fost aprobată de către Consiliul Local al comunei Zăvoi reabilitarea și modernizarea a încă trei străzi din localitatea Măru, în prezent proiectul aflându-se în procedură de achiziție publică pentru selectarea firmei care va executa lucrările de asfaltare, decontarea contravalorii acestora urmând să fie suportată tot de la bugetul local.
În ceea ce privește localitatea Poiana Mărului, din cauza lungimii rețelei de străzi interioare, precum și a intenției autorităților locale de a transforma această localitate într-o stațiune turistică, s-a ales soluția finanțării din fonduri de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), derulat prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), a proiectului „Modernizare străzi în localitatea Poiana Mărului, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin”. Astfel, în luna aprilie 2018, primarul Doru Cîrdei a reușit semnarea contractului de finanțare cu MDRAP pentru obiectivul sus-menționat, valoarea acestui proiect ridicându-se la suma de 6.415.809 lei, din care 6.055.434 de lei reprezintă finanțarea de la bugetul de stat, diferența urmând să fie suportată de la bugetul local.
În prezent, se derulează procedurile de achiziție publică prevăzute de lege, pentru desemnarea societății comerciale care urmează să execute lucrările de asfaltare a străzilor din localitatea Poiana Mărului.
Reabilitarea căminelor culturale din Voislova, Valea Bistrei, Măru și Măgura
Printre obiectivele publice din comuna Zăvoi, care au necesitat lucrări de reabilitare și modernizare, se numără și căminele culturale din localitățile Voislova, Valea Bistrei, Măru și Măgura. Fiecare dintre aceste lăcașuri culturale au fost afectate de lipsa unor lucrări de reabilitare corespunzătoare, astfel încât ele s-au degradat continuu, în unele cazuri ajungându-se până la imposibilitatea utilizării lor în condiții optime.
În ceea ce priveşte Căminul cultural din Voislova, pentru reabilitarea acestuia a fost încheiat un protocol în baza căruia Comuna Zăvoi a predat către MDRAP, prin Compania Națională de Investiții „CNI S.A.”, amplasamentul Căminului cultural şi terenul aferent acestuia, în vederea implementării proiectului intitulat „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere a Căminului Cultural din satul Voislova, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin”, proiect în valoare de 1.214.323 de lei, ce urma să fie finanțat din fonduri de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). După circa un an şi jumătate de la data predării amplasamentului, MDRAP, prin „CNI S.A.”, a restituit autorităților locale din comuna Zăvoi, în frunte cu primarul Doru Cîrdei, o nouă clădire a Căminului cultural din Voislova, ce a fost reconstruită din temelii și amenajată la standarde superioare de calitate.
Pentru căminele culturale din localitățile Măru și Valea Bistrei, autoritățile locale au hotărât ca reabilitarea și modernizarea acestora să se facă din fonduri alocate de la bugetul local al comunei Zăvoi, lucrările de construire fiind realizate în mai multe etape. Astfel, pentru reabilitarea și modernizarea Căminului cultural din Măru a fost alocată suma de 206.935 de lei, lucrările vizând refacerea tuturor instalațiilor electrice, termice și sanitare, modificarea și înlocuirea unei părți din acoperiș, înlocuirea geamurilor și ușilor, refacerea pardoselilor cu gresie, modernizarea grupurilor sanitare și executarea finisajelor interioare.
Căminul cultural din localitatea Valea Bistrei a fost consolidat, reabilitat și modenizat în întregime, lucrările de construire fiind executate în două etape succesive, pe durata a doi ani (2017-2019), valoarea lucrărilor ridicându-se la suma totală de 552.868 de lei. Și în acest caz, inaugurarea noii clădiri a Căminului cultural s-a făcut cu ocazia sărbătorii din acest an a hramului Bisericii ortodoxe din localitatea Valea Bistrei.
Referitor la Căminul Cultural din Măgura, acesta a fost inclus într-un proiect mai amplu, ce vizează crearea unui Centru cultural în această localitate, prin reabilitarea simultană atât a vechii clădiri a căminului, cât și a clădirii anexă din vecinătatea acesteia, prin accesarea unei finanțări neramburasabile din fonduri de la Uniunea Europeană. Urmare a eforturilor depuse de autoritățile locale din Zăvoi, în urmă cu un an, primarul Doru Cîrdei a semnat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) contractul pentru finanțarea obiectivului de investiții intitulat „Reparații, reabilitare și modernizare Centru cultural Măgura”, valoarea totală a proiectului fiind de 493.466 de euro, din care 308.101 euro o reprezintă cheltuielile eligibile finanțate din fonduri europene, diferența urmând să fie acoperită de la bugetul local al comunei Zăvoi. În momentul de față se derulează procedurile de achiziție publică pentru selectarea firmei care urmază să execute lucrările la obiectivul de investiții „Reparații, reabilitare și modernizare Centru cultural Măgura”.
Repararea și modernizarea instalațiilor de tratare a apei din localitatea Măru
Rețeaua publică de alimentare cu apă a comunei Zăvoi furnizează apă în șase dintre cele șapte localități componente ale comunei, exceptată fiind localitatea Poiana Mărului, care, din cauza distanței foarte mari față de stația de captare și tratare a apei, precum și a amplasamentului acestei localități, la o diferență de altitudine de cel puțin 200 metri față de rețeaua de apă existentă, nu poate fi racordată la respectiva rețea. Totuși, există încheiat un parteneriat între Comuna Zăvoi și o societate comercială ce intenționează să construiască o rețea de microhidrocentrale pe râurile Șucu, Olteana și Bistra Mărului, în amonte de Poiana Mărului, iar una dintre clauzele parteneriatului prevede chiar realizarea unei rețele publice de alimentare cu apă pentru Poiana Mărului, care va fi alimentată dintr-unul din bazinele ce asigură captarea apelor de suprafață pentru microhidrocentrale.
Cât privește rețeaua publică de alimentare cu apă existentă, cea mai mare parte a acesteia a fost pusă în funcțiune în anul 2004, fiind realizată în baza unui proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile, acordate în cadrul Programului SAPARD, și asigură furnizarea apei în localitățile Măru, Măgura, 23 August, Zăvoi și Valea Bistrei, iar ulterior, în anul 2006, a fost racordată la această rețea și localitatea Voislova, în acest caz lucrările fiind finanțate de la bugetul local al comunei Zăvoi.
Trecând circa 12 ani de la punerea în funcțiune a stației de captare, tratare, înmagazinare și distribuție a apei din localitatea Măru, o parte dintre instalațiile ce asigurau filtrarea și tratarea apei nu au mai funcționat la parametrii la care au fost proiectați, astfel încât la preluarea mandatului de primar al comunei Zăvoi, Doru Cîrdei s-a confruntat cu problema neîndeplinirii parametrilor de calitate ai apei ce era furnizată prin rețeaua actuală. Drept urmare, la sfârşitul lunii iulie 2017 a încheiat un contract pentru executarea lucrărilor de reparații și modernizare la Stația de captare și tratare a apei potabile din localitatea Măru, finanțarea acestor lucrări, în cuantum de 358.161 de lei, fiind asigurată de la bugetul local al comunei Zăvoi. În acest moment, lucrările sunt finalizate în proporție de 90%, urmând doar să mai fie schimbată instalația de clorinare cu una mai performantă, existând premisele ca până la sfârșitul verii să fie puse în funcțiune noile instalații.
Achiziționarea unui tractor multifuncțional
Printre numeroasele proiecte ale primarului Doru Cîrdei se numără și achiziționarea, de către Primăria comunei Zăvoi, a unui tractor multifuncțional care să fie utilizat la executarea lucrărilor edilitar-gospodărești ce cad în sarcina autorităților locale. Oportunitatea achiziționării acestui utilaj s-a ivit ca urmare a deschiderii unor linii de finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectele depuse în cadrul Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Țara Gugulanilor”, organism ce are rolul de intermediar în accesarea finanțărilor prevăzute de Măsura 6.3/6B – „Dezvoltarea satelor”.
Pentru valorificarea acestei oportunități, primarul Doru Cîrdei a început încă din toamna anului 2017 să întreprindă toate demersurile prealabile depunerii cererii de finanțare și, după aprobarea de către Consiliul local al comunei Zăvoi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Achiziție tractor multifuncțional cu atașamente, comuna Zăvoi”, în primăvara anului 2018 a depus proiectul în cauză la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin intermediul GAL, în cadrul măsurii sus-menționate. Contractul de finanțare nerambursabilă din fonduri europene pentru achiziționarea tractorului multifuncțional și a celoralate atașamente (încărcător frontal, lamă pentru curățarea zăpezii, sărăriță pentru îndepărtarea zăpezii, vidanjă etc.) a fost semnat, însă, abia în luna septembrie 2018, iar în acest moment proiectul se află în faza de derulare a procedurilor de achiziție publică, existând premisele ca până la începutul sezonului rece să fie finalizate aceste proceduri.
Omul care sfințește locul
Un vechi proverb românesc spune că „Omul sfințește locul”, iar acest lucru este confirmat pe deplin de activitatea primarului Doru Cîrdei, care, deși își îndeplinește mandatul departe de locurile natale, ține să-și lase amprenta asupra comunei Zăvoi, ca dovadă a faptului că alegătorii din această unitate administrativ-teritorială nu s-au înșelat atunci când i-au acordat încrederea lor prin vot. O confirmă tocmai multiplele proiecte pe care le-a realizat sau care se află în stadiul de implementare, raportat la cei trei ani de mandat de primar. Niciodată în istoria postdecembristă a comunei Zăvoi, nu au existat atâtea proiecte în derulare, finanțate din fonduri nerambursabile, fie că aceste fonduri provin de la Uniunea Europeană sau de la Guvernul României.
În fond, primarul Doru Cîrdei este un om modest, căruia nu-i place să-și trâmbițeze realizările, considerând că alegătorii din comuna Zăvoi pot să vadă cu ochii lor cum sunt puse în practică proiectele de dezvoltare ale infrastructurii locale. Dar tocmai faptul că acest primar încearcă să valorifice orice oportunitate de finanțare pentru a asigura dezvoltarea infrastructurii locale este un lucru ce merită adus în fața opiniei publice, mai ales în contextul în care o mare parte din primarii comunelor din țara noastră stau la mila autorităților centrale și se mulțumesc doar cu asigurarea salariilor pentru angajați și a indemnizațiilor pentru asistații social, neglijând proiectele de dezvoltare.
Pe lângă investițiile enumerate mai sus, în portofoliul de proiecte pe care primarul Doru Cîrdei și le-a propus să le realizeze pe durata mandatului său, se mai află: reabilitarea trotuarelor din localitatea Zăvoi (după ce vor fi finalizate lucrările de montare a conductelor de canalizare), modernizarea sistemului de iluminat public în toate localitățile componente ale comunei Zăvoi, prin înlocuirea lămpilor stradale existente cu lămpi LED, reabilitarea sediului Primăriei comunei Zăvoi și montarea unui sistem de încălzire centrală pe gaz metan care să asigure o temperatură optimă în toate încăperile, creșterea gradului de informatizare a compartimentelor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și asigurarea unor evidențe în format electronic pentru Registrul agricol, Urbanism, Taxe și impozite locale etc. Rămâne de văzut care vor fi sursele de finanțare pe care primarul Doru Cîrdei va reuși să le atragă pentru a-și putea pune în practică toate aceste proiecte, însă, din analiza modului în care a fost deja asigurată finanțarea proiectelor descrise mai sus, putem trage concluzia că va valorifica orice oportunitate de finanțare existentă.
Bianca METEŞ