Prefectura Caraş-Severin, între bilanţ şi obiective


În Sala de Protocol – Cabinet Prefect şi în prezenţa şefilor structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne şi a şefilor de servicii din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, în ultima zi a lunii trecute a fost prezentat Raportul de evaluare a rezultatelor activităţilor acestei structuri, desfăşurate în cursul anului 2013 Astfel, potrivit raportului, cu privire la asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative, s-au efectuat un număr de 37 de verificări pe diferite domenii, cum ar fi sănătate, fenomene meteorologice, turism, prin intermediul a cinci comisii mixte de control, constituite în temeiul legii, prin Ordin al prefectului, din instituţiile competente în fiecare domeniu verificat în parte.

Referitor la verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contenciosul administrativ, în anul 2013 au fost verificate un număr de 26.608 acte administrative adoptate/emise de autorităţile administraţiei publice locale, iar ca urmare a acestei activităţi s-a considerat că un număr de 26.565 de acte administrative au fost legale, iar 43 au fost considerate ilegale (42 de Hotărâri consilii locale şi o dispoziţie primar), am fost informaţi printr-un comunicat de presă emis de Instituţia Prefectului.

Pentru realizarea politicilor naţionale şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, au fost derulate 21 de activităţi de îndrumare (campanii de informare, seminarii, conferinţe, instruiri), în vederea accesării fondurilor europene, legate de diseminarea informaţiilor cu privire la axele şi măsurile active în cursul anului 2013. Totodată, au fost efectuate 10 intervenţii pentru unităţile administrativ-teritoriale care au solicitat sprijin punctual pentru implementarea proiectelor cu finanţare comunitară, şi au fost monitorizate 149 de proiecte în valoare de 439.300.000 euro aflate în implementare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau instituţiilor publice.

În ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţii pentru situaţii de urgenţă, precum şi pregătirea şi ducerea la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, în perioada analizată au fost efectuate 3 verificări şi 3 rapoarte finale privind pagubele înregistrate la nivelul unor localităţi, au fost organizate 13 şedinţe ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul cărora au fost adoptate cinci Hotărâri, şi s-au efectuat 126 de informări către prefect, din care 87 şi către Ministerul Afacerilor Interne.

În legătură cu organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, au fost emise un număr de 3.840 de paşapoarte electronice şi 4.126 temporare, dintr-un număr total de 9.605 cereri pentru eliberarea paşapoartelor (5.468 de paşapoarte electronice şi 4.137 temporare).

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii legate de regimul permiselor de conducere, al certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi al plăcuţelor cu numere de înmatriculare, la nivelul anului 2013 au existat 15.466 de candidaţi programaţi la examinare, 10.990 candidaţi examinaţi la proba teoretică, 5.894 examinaţi la proba practică, au fost preschimbate 12.305 permise de conducere, înmatriculate 8.363 de autovehicule şi 5.228 au fost radiate din circulaţie.

Cooperarea intra şi interinstituţională a fost asigurată la nivelul instituţiei şi prin organizarea şi desfăşurarea, conform legii, a diferitelor comisii şi comitete, dintre care pot fi menţionate Colegiul Prefectural, Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor, Comisia de Dialog Social, care s-au întrunit în anul de referinţă într-un număr de 52 de şedinţe, s-au elaborat 61 de rapoarte, ca urmare a acestora fiind transmise 59 de adrese, iar comisiile de resort au emis 19 avize.

Cu privire la activitatea de relaţii externe, în cursul anului 2013 au fost organizate şi s-au desfăşurat în condiţii optime vizitele ambasadorilor şi consulilor din mai multe state, dintre care pot fi amintite Germania, Franţa, Serbia sau Macedonia. A fost asigurată o bună funcţionare a Protocolului de cooperare dintre Instituţiile Prefectului Judeţelor Caraş-Severin şi Timiş din România, şi Prefecturile Districtelor Banatului de Nord, Central şi de Sud din Republica Serbia. A fost actualizat „Ghidul Investitorului pentru Judeţul Caraş-Severin”, document care a fost distribuit delegaţiilor externe, şi „Ghidul Înfrăţirilor”, ca un instrument util de lucru pentru autorităţile publice locale care încheie astfel de parteneriate.

Conform aceluiaşi comunicat, ca obiective şi priorităţi pentru anul 2014, Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin va desfăşura activităţi în concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale conferite de prevederile legale, acestea urmând să fie îndeplinite cu profesionalism şi vor fi axate pe obţinerea de rezultate concrete. Totodată, din analiza cadrului legislativ, a agendei naţionale şi a interesului public judeţean pe anul 2014, instituţia va acorda o deosebită atenţie organizării desfăşurării în condiţii optime a alegerilor europarlamentare şi a celor prezidenţiale, precum şi a altor scrutinuri electorale, dacă va fi cazul; gestionării cu maximă rapiditate şi eficienţă a situaţiilor de urgenţă în cazul apariţiei unor calamităţi naturale (zăpezi abundente, inundaţii, altele); finalizării în bune condiţii a inventarierii terenurilor conform Legii Nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; prelungirii Protocolului de Cooperare dintre Instituţiile Prefectului Judeţelor Caraş-Severin şi Timiş din România, şi Prefecturile Districtelor Banatului de Nord, Central şi de Sud din Republica Serbia, semnat în anul 2010 şi care îşi încetează valabilitatea în cursul anului 2014.

 

Sonia BERGER