H O T Ă R Â R E privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit îm şedinţă ordinară;

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, avizele de specialitate ale comisiilor din cadrul Consiliului Local, precum şi raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi prevederile Statutului modificat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”;

Având în vedere dispoziţiile Legii Nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice;

Având în vedere Adresa Nr. 70 din 20.01.2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”, prin care se solicită ca până la data de 12.03.2012 să le comunicăm Hotărârea Consiliului Local al comunei Băuţar privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2012;

În baza prevederilor art. 1, alin. (2), lit. ,,c” şi lit. ,,g”, pct. 3, art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1), art. 13, art. 36, alin. (4), lit. ,,a”, şi lit. ,,f”, alin. (6), lit. ,,a”, pct. 14, art. 45, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din legea Nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizaţiei datorate de comuna Băuţar în calitate de asociat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin” pe anul 2012, în sumă totală de 5.154 lei, luându-se în calcul populaţia stabilă, respectiv 2.577 locuitori x 2 lei/an/locuitor = 5.154 lei, respectiv 1.288,5 lei/trimestru.

Art. 2. Se aprobă suportarea de la bugetul local a cotizaţiei prevăzute la art. 1, plata făcându-se în primele 15 zile ale fiecărui trimestru.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi doamna Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

Art. 4. Prezenta intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 49 , alin. 1, teza a II-a, şi art. 115 , alin. (3) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Primarului comunei Băuţar şi contabilului Primăriei;

  • Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

  • A.D.I. ,,Intercom Deşeuri Caraş-Severin”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ

Micşoni Trandafir Romulus S E C R E T A R,

Măran Ioan

 

 

NR. 4.

Băuţar, 29.02.2012