H O T Ă R Â R Eprivind aprobarea participării Bibliotecii Comunale Băuţar la

Programul ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea”

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

Luând act de Adresa Nr. 894 din 25.08.2011 a Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” Reşiţa, prin care ni se aduce la cunoştinţă faptul că Biblioteca Comunală Băuţar, alături de Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici”, a fost selectată să participe la Programul ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea”.

Având în vedere faptul că pentru demararea proiectului este necesar a se îndeplini trei condiţii:

  1. Consiliul Local al comunei Băuţar trebuie să emită o hotărâre prin care să se

precizeze susţinerea programului, angajându-se să suporte costurile aferente administrării spaţiului din biblioteca locală, unde vor funcţiona calculatoarele cu acces public gratuit la internet, abonament internet, asigurarea echipamentelor donate prin Programul Biblionet, plata utilităţilor şi asigurarea securităţii spaţiului prin instalarea unor sisteme de siguranţă;

  1. Încheierea renovărilor, modernizării, a tuturor lucrărilor necesare deschiderii

noilor servicii de acces public gratuit la internet;

  1. Bibliotecarul trebuie să lucreze 8 (opt) ore pe zi, conform orarului care se va

afişa.

În temeiul dispoziţiilor art. 36), alin. 1, şi cele ale art. 45, alin. (1), din Legea Administraţiei Publice Locale Nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă participarea Bibliotecii Comunale Băuţar la Programul ,,Biblionet – lumea în biblioteca mea”.

Art. 2. Se angajează Consiliul Local al comunei Băuţar să suporte din bugetul local costurile aferente administrării spaţiului din Biblioteca comunală, a abonamentului la internet şi asigurarea securităţii spaţiului unde funcţionează Biblioteca, precum şi costul privind transportul şi cazarea bibliotecarului pentru participarea la cursurile de instruire organizate de Biblionet, la Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici” Reşiţa.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi dna Boldea Cătălina – contabil.

Art. 4. Prezenta intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, cele ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată:

  • Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Bibliotecii Judeţene ,,Paul Iorgovici” Reşiţa;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează

Stăncioni Petru-Tudor S E C R E T A R,

Măran Ioan

 

Nr. 26

Băuţar, 28.09.2011