H O T Ă R Â R E


Privind aprobarea începerii procedurii de iniţiere a licitaţiei publice în vederea concesionării imobilelor înscrise în CF 3052 şi CF 3053 Obreja, cu nr. Cad./nr. top. 3052, în suprafaţă de 897.400 mp, şi respectiv 3.053 – în suprafaţă de 102.600 mp, pe o perioadă de 49 de ani, vederea realizării unui Centru de depunere, transformare, reciclare şi stocare a deşeurilor urbane, şi de a crea un Punct de producere a energiei electrice din surse regenerabile – eoliană şi fotovoltaică;

Consiliul Local al comunei Obreja, întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data de 28.02.2011;

Având în vedere:

prevederile OUG Nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obreja;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. a, precum şi ale art. 45, art. 115, alin.1, lit. b, şi art. 117, lit. a din Legea Nr. 215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă începerea procedurii de iniţiere a licitaţiei publice în vederea concesionării imobilelor înscrise în CF 3052 şi CF 3053 Obreja, cu nr.cad./nr. top. 3052, în suprafaţă de 897.400 mp, şi respectiv 3.053 – în suprafaţă de 102.600 mp, pe o perioadă de 49 de ani, vederea realizării unui Centru de depunere, transformare, reciclare şi stocare a deşeurilor urbane, şi de a crea un Punct de producere a energiei electrice din surse regenerabile eoliană şi fotovoltaică.

Art. 2. După efectuarea Studiului de oportunitate, a Raportului de evaluare şi a Caietului de sarcini, şi aprobarea acestora, se va proceda la atribuirea contractului de concesiune conform prevederilor art. 21 şi următoarele, din O.U.G. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri propietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri se însărcinează domnul Pop Petru, primarul comunei Obreja, şi persoana cu atribuţii în achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. 2, art. 49, alin. 1, teza II, şi art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:

  • Instituţia Prefectului Caraş-Severin;
  • Celor nominalizaţi în prezenta;
  • Cetăţenilor comunei Obreja, prin afişare la sediul Primăriei Obreja;

Se va publica în săptămânalul de informaţii şi analize ,,Caraş-Severinul în 7 zile”, în termen de 15 zile de la afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

GHEORGHEVICI NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ARŞOVAN TEODOR

 

 

 

NR. 5

DATA: 28.02.2011