H O T Ă R Â R E


CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI BĂUŢAR

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne

în valoare de 770.000 lei

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63, alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115, alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din <LLNK 12001 215 10 201 0 48>Legea administraţiei publice locale Nr. 215/2001, republicată, completată şi modificată;

Având în vedere prevederile <LLNK 12007 64180 301 0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr. 64/2007, privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale <LLNK 12006 273 10 203 0 30>cap. IV din Legea Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale <LLNK 12007 9 20 301 0 31>Hotărârii Guvernului Nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile <LLNK 12000 24 11 202 41 39>art. 41, alin. (4) din Legea Nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin <LLNK 11997 199 10 201 0 18>Legea Nr. 199/1997;

Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Băuţar, în calitatea sa de iniţiator al proiectului de hotărâre;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 13/2011 privind aprobarea procedurii de atribuire contract achiziţie publică, având ca obiect servicii de proiectare, execuţie de lucrări şi dotări aferente pentru investiţia „Modernizarea infrastructurii: extindere şi îmbunătăţire reţea de drum de interes local, renovare Cămin cultural şi construire Azil de bătrâni în comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4 lit. b, ale art. 45, alin. 1, şi cele ale art. 115, alin. 1 lit. b din Legea Nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 770.000 lei, cu o maturitate de 1 an, garantat cu bugetul local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin.

Art. 2. Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, respectiv pentru Proiectul „Modernizarea infrastructurii: extindere şi îmbunătăţire reţea de drum de interes local, renovare Cămin cultural, construire Azil de bătrâni, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”.

Art. 3. Din bugetul local al comunei Băuţar se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice;

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Consiliului Local al comunei Băuţar următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c) gradul de îndatorare a Primăriei comunei Băuţar;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin.

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – judeţul Caraş-Severin, serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Caraş-Severin;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale Bucureşti;

  • B.R.D. Oţelu Roşu;

  • Se publică pe pagina de internet a comunei Băuţar;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, A V I Z A T

S E C R E T A R,

Stăncioni Cornel Măran Ioan

Nr. 29.

Băuţar, 30.11.2011