H O T Ă R Â R E 1


privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, astăzi, 31.10.2011;

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, precum şi raportul de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 286/2010, a bugetului de stat pe anul 2011;

Luând în considerare prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Cunoscând prevederile HCL al comunei Băuţar Nr. 2/2011, privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011;

În urma numeroaselor înştiinţări privind declararea impozitelor mijloacelor de transport la persoanele juridice, acestea au declarat următoarele sume ce constituie venit la bugetul local pe anul 2011, după cum urmează:

 • VASICTRANS SRL BUCOVA …………………………….……………………….2.844 lei;

 • RAUMOND SRL BĂUŢAR ………………………………………………………….4.590 lei;

 • VALERICA COM SRL BĂUŢAR……………………………………………………….59 lei;

 • EXCAV PROD SRL BĂUŢAR…………………………………………………….23.302 lei;

 • LUCIAN ŞI PATRIC SRL BĂUŢAR…………………………………………………150 lei;

 • FAGUS BUCOVA PROD SRL ……………………………………………………….214 lei;

 • LID DANILAR SRL BUCOVA…………………………………………………………157 lei.

T O T A L ……………………………….31.316 LEI

Având în vedere contractarea unor lucrări neprevăzute în bugetul iniţial, şi anume:

 • Reparaţii curente (schimbat pardoseală, zugrăveli interioare sală recreaţie) la Şcoala cu cls. I- IV Băuţar Jos…………………………………………………16.202,53 lei;

 • Reparaţii curente (zugrăveli interioare şi schimbat pardoseli săli de clasă) la Şcoala cu cls. V-VIII Băuţar ………………………………………………………………..35.000,00 lei;

 • Reabilitare Cămin cultural Bucova…………………………………………..65.000,00 lei;

 • Reparaţii curente Cămin cultural Băuţar Sus (valoarea lucrării depăşind suma planificată cu 18.000 lei);

Ţinând cont de faptul că ne aflăm la finele anului şi există unele cheltuieli pe care nu le putem ocoli:

 • Rest de plată lemn de foc la şcoli………………………………………………13.000 lei;

 • Combustibil pentru microbuzul şcolar, alte cheltuieli de funcţionare la învăţământ………………………………………………………………………………….5.000 lei;

 • Completare credite bugetare la salarii la capitolul „Ordine publică” – 300 lei şi capitolul „Gospodărire comunală” – 700 lei;

 • Achitat restanţă la plata cotizaţiei de membru 2010-2011 la ECOSAL CONS SERV Caraş-Severin ………………………………………………………………… 8.000 lei;

 • Alte cheltuieli materiale de funcţionare la cap. „administraţie publică”………5.000 lei;

Luând act de aprobarea următoarelor ajutoare de urgenţă, în sumă totală de 7.860 lei:

 • Drîngă Elvira……………………………………………….1.000 lei – introdus curent electric;

 • Curelar Olimpia …………………………………………….840 lei – materiale construcţie;

 • Cocoş Ovidiu………………………………………………5.300 lei – construcţie casă;

 • Codea Victoria……………………………………………….720 lei – probleme sociale.

Pentru obţinerea creditelor bugetare necesare realizării obiectivelor mai sus amintite, propunem diminuarea sumei de 109.640 lei, reprezentând cheltuieli privind plata SF şi PT pentru reabilitare Cămin cultural Bucova cu suma de 70.000 lei, înţelegerea venind din partea executantului SF-ului şi PT-ului, ca suma diminuată să fie prevăzută în bugetul pe anul 2012. De asemenea, având în vedere planificarea în buget a sumei de 20.000 lei, necesară pentru reparaţii curente uliţe comunale, lucrări nerealizate până în prezent, propunem diminuarea acesteia şi transferul sumei la alte capitole cu lucrări neprevăzute şi expuse anterior.

Luând act de HCL Nr. 23 din 28.09.2011, privind solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN, în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 3.184.083 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea Proiectului integrat ,,Modernizarea infrastructurii: extindere şi îmbunătăţire reţea drum de interes local, modernizare Cămin cultural, construire Azil de bătrâni, comuna Băuţar, judeţul Caraş-Severin”, propunem diminuarea sumei privind cheltuieli de capital la capitolul „alte acţiuni economice – proiecte de dezvoltare multifuncţionale”, unde în bugetul iniţial au fost prevăzute cheltuieli neeligibile, inclusiv comision garantare obligaţii de plată şi transferul acesteia la cheltuieli bunuri şi servicii, articolul comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor.

În temeiul prevederilor art. 34, alin. 4, lit. a, ale art. 45, alin. 1 şi cele ale art. 115, alin. b, din Legea Nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011, după cum urmează:

-MII LEI-

I. – VENITURI ……………………………………………………………………………………………..31,00

Din care:

– impozit mijloace de transport persoane juridice………………………………..31,00

II. – CHELTUIELI TOTAL……………………………………………………………………………….31,00

Din care:

– Administraţie publică – cheltuieli materiale…………………………………………..5,00

– Ordine publică – cheltuieli de personal…………………………………………………0,30

– Învăţământ – bunuri şi servicii (lemn foc parţial)…………………………………..9,00

– Asistenţă socială – ajutoare sociale de urgenţă…………………………………….8,00

– Gospodărire comunală – cheltuieli personal…………………………………………0,70

– Protecţia mediului – bunuri şi servicii……………………………………………………8,00

Art. 2. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la capitolul „cultură” – cheltuieli de capital (reabilitare Cămin cultural) cu suma de 70,00 mii lei.

Art. 3. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la capitolul „transporturi – bunuri şi servicii” (reparaţii curente uliţe comunale) cu suma de 20,00 mii lei.

Art. 4. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la capitolul „învăţământ – bunuri şi servicii” cu suma de 60,00 mii lei, reprezentând: lemn de foc – 4,00 mii lei, combustibil – 5,00 mii lei, reparaţii curente – 51,00 mii lei.

Art. 5. Se aprobă majorarea creditelor bugetare la capitolul „cultură – bunuri şi servicii” cu suma de 18,00 mii lei, reprezentând rest de plată reparaţii curente Cămin cultural Băuţar Sus, iar suma rămasă la cheltuieli de capital de 12,00 mii lei, reprezentând avans la reabilitarea Cămin cultural Bucova.

Art. 6. Se aprobă diminuarea creditelor bugetare la capitolul „alte acţiuni economice – cheltuieli de capital” cu suma de 45.000 lei şi majorarea creditelor bugetare la subcapitolul bunuri şi servicii la acelaşi capitol bugetar – articolul comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor, cu suma de 45.000 lei.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi doamna Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

Art. 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

 • Instituţia Prefectului – judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

 • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Caraş-Severin;

 • Celor nominalizaţi în prezenta;

 • Se afişează la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT

S E C R E T A R,

Stăncioni Petru-Tudor Măran Ioan

Nr. 28.

Băuţar, 31.10.2011.