ANUNȚ CONCURS


Primăria comunei Glimboca organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de paznic, din cadrul Serviciului de apă-canal al Comunei Glimboca.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Glimboca;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului în Monitorul Oficial pentru ocuparea unui post vacant, respectiv 18-29.10.2021.
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerintâţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice necesare pentru ocuparea funcției de paznic sunt următoarele:
-studii medii.
-Vechime – nu este cazul.
Concursul cuprinde 3 probe, respectiv selecția dosarelor, proba scrisă și interviul.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Glimboca, str. Principală, nr. 367, jud. Caraș-Severin.
Proba scrisă va avea loc în data de 12.11.2021.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Relații suplimentare se vor obțime la sediul Primăriei comunei Glimboca, nr. 367, tel. 0255/534378, e-mail primaria.glimboca@gmail.com, persoană de contact Muntean Alin Cuzma.
Bibliografia pentru concurs:
1.Legea Nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordinul 119/4 februarie 2014 privind aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea Nr. 53/2003, actualizată, Codul Muncii răspunderea disciplinară art. 247-252.
4.Ordinul Nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare;
5.Legea 307/2006, apărarea împotriva incendiilor.
Primar
Crîsnic Petru-Novac