T A X E percepute pe anul 2011


R O M Â N I A						       ANEXA NR. 2
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 				la Hotărârea Nr. 16/30.05.2011
COMUNA BĂUŢAR
CONSILIUL LOCAL
T A X E
percepute pe anul 2011
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR.
1. TAXĂ PT. ELIBERARE CERTIFICAT URBANISM
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
- Lei - 
a) până la 150 mp inclusiv
2,50
b) între 151 şi 250 mp inclusiv
3,00
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
4,00
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
5,00
e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv
6,00
f) peste 1.000 mp
6 + 0,01 lei/mp
pt. fiecare mp ce
depăşeşte 1.000 mp
2. TAXĂ PT. ELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE PENTRU O CLĂ-
DIRE CE URMEAZĂ A FI FOLOSITĂ CA LOCUINŢĂ
 • 0,59 % din valoarea autorizată a lucrărilor.
3. TAXĂ PT. ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE
 • 1,16 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construire, inclusiv instalaţiile aferente.
4. TAXĂ PT. ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE DESFIINŢARE TOTALĂ A UNEI CONSTRUCŢII
 • taxa este de 1,16 % din valoarea impozabilă a construcţiei stabilită la determinarea impozitului pe clădiri.
5. TAXĂ PT. PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM SAU A UNEI AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE
 • taxa este egală cu 36 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale.
6. TAXĂ PT. ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE FORAJE SAU EXCAVĂRI
 • 7,00 lei/mp.
7. TAXĂ PT. ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PT. CHIOŞCURI, TONETE, CABINE, SPAŢII DE EXPUNERE, SITUATE PE CĂILE ŞI ÎN SPAŢIILE PUBLICE, PRECUM ŞI PT. AMPLASAREA CORPURILOR ŞI A PANOURILOR DE AFIŞAJ, A FIRMELOR ŞI RECLAMELOR
 • 7,00 lei/mp.
8. TAXĂ PT. ELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII PRIVIND LUCRĂRILE DE RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA REŢELELE PUBLICE DE APĂ, GAZE, ENERGIE ELECTRICĂ, TELEFONIE ŞI TELEVIZIUNE PRIN CABLU
 • 11,00 lei/racord.
9. TAXĂ PT. AVIZAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE CĂTRE COMISIA DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI, DE CĂTRE PRIMARI SAU DE STRUCTURA DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEŢEAN
 • 13,00 lei.
10. TAXĂ PT. ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURĂ STRADALĂ ŞI ADRESĂ
 • 8,00 lei.
11. TAXĂ PT. ELIBERAREA UNEI AUTORIZAŢII PT. DESFĂŞURAREA UNEI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ÎN MEDIUL RURAL
 • 13,00 lei.
12. TAXĂ PT. ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR DE FUNCŢIONARE
 • 17,00 lei.
13. TAXĂ PT. ELIBERAREA DE COPII HELIOGRAFICE DE PE PLANURI CADASTRALE SAU DE PE ALTE ASEMENEA PLANURI, DEŢINUTE DE CONSILIILE LOCALE
 • 28,00 lei.
 1. TAXĂ PENTRU 	ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE PRODUCĂTOR
  • 69,00 lei.
15. TAXĂ PT. ELIBERAREA/VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAŢIEI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
 • 551,00 lei.
TAXĂ PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
1. TAXA PT. AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
 • în cazul unui 	afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 	economică, 28,00 lei/mp sau fracţiune de mp.
 • în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, 20,00 lei/mp sau fracţiune de mp.
TAXĂ HOTELIERĂ 
 • 1 % din tarifele de cazare.
TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de către alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare …………………………………………........………………..........................................................2,00 lei.
2. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului............13,00 lei.
3. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei……........……....2,00 lei.
4. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate ..2,00 lei.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

S E C R E T A R

Sîrbu Domnosie                                                              Maran Ioan