S C U T I R I ŞI F A C I L I T Ă Ţ I


R O M Â N I A                                            ANEXA NR. 6

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                   la Hotărârea Nr. 16/ 30.05.2011

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

 

S C U T I R I ŞI F A C I L I T Ă Ţ I

pentru persoanele fizice şi juridice, conform art. 284 din Legea Nr. 571/2003, cu modificările ulterioare

  1. Se scutesc de la plata impozitului pe clădiri, pe teren, mijloacelor de transport, precum şi de cea pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, de taxele speciale, alte taxe, următoarele persoane:
    • Veteranii de razboi;
    • Persoanele fizice persecutate din motive politice şi cele deportate în străinătate.
  2. Se scutesc de la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război, nerecăsătorite.
  3. Se scutesc de la plata impozitului pe clădiri, teren, de taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora, persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele invalide gradul I sau II.
  4. Dacă persoanele care sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri şi teren deţin mai multe clădiri, scutirea de la plată se aplică doar clădirii unde au domiciliul şi doar terenului aferent acestei clădiri.
  5. Se scutesc de la plata impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a taxei de pază, persoanele handicapate, încadrate în gradele I şi II de invaliditate, în calitate de proprietari ai bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin, familiile nevoiaşe care nu realizează niciun venit provenit din pensie, ajutor social, salariu sau alte venituri impozabile.
  6. Beneficiază de scutire de la plata taxei de pază, în proporţie de 50%, persoanele în vârstă de peste 65 de ani bărbaţi şi 60 de ani femeile, care beneficiază de o singură pensie şi fac dovada proprietăţii bunurilor mobile şi imobile pe care le deţin.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ

S E C R E T A R

Sîrbu Domnosie                                                     Măran Ioan