Noi oportunități de finanțare pentru microîntreprinderiO componentă a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 care s-a bucurat de un mare interes în Regiunea Vest, Prioritatea de investiții 2.1.A, destinată microîntreprinderilor, aferentă Axei prioritare 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, va fi relansată
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR (AMPOR), a anunțat, recent, deschiderea unui nou apel de proiecte.
Vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea spațiilor de producție sau prestare servicii, dotarea cu active corporale/necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.
Ghidul specific aferent apelului de proiecte pentru PI 2.1.A – Microîntreprinderi a fost publicat în data de 6 mai, pe site-ul www.inforegio.ro, conform MDRAP.
Proiectele vor putea fi depuse doar prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 8 iulie-8 noiembrie 2019, am fost informaţi printr-un comunicat al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect va fi de 25.000 de euro. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) va fi de 200.000 de euro, echivalent în lei.
Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.
AMPOR a anunțat totodată principalele modificări și actualizări aduse ghidului specific:
• Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile calendaristice;
• Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR Nr. 61/2017, referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
• Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini web;
• Actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
• Introducerea modului de reglementare a semnării cererii de finanțare, în MySMIS, în cazul în care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident;
• Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări;
• Actualizarea condițiilor contractuale specifice Priorității 2.1;
• Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii Avizului administratorului/custodelui/clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/Clasarea notificării, după caz, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007;
• Actualizarea formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS.
Ghidul specific care va conține toate condițiile de finanțare va fi postat inclusiv pe site-ul ADR Vest – www.adrvest.ro, la secțiunea „Finanțări europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare/Apeluri lansate”, se mai arată în comunicat.
În cadrul primului apel de proiecte din cadrul Regio-POR 2014-2020 destinat microîntreprinderilor – 2.1.A, la nivelul Regiunii Vest au fost contractate 207 proiecte, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 30,75 milioane de euro.
Mădălina DOMAN