Lecţia de venit minim garantat


În cadrul ultimei şedinţe a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, a fost făcută o informare privind beneficiarii de venit minim garantat care aparţin acestei categorii sociale, în cursul anului 2014 şi în primul trimestru al acestui an.

Conform Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementeză această formă de asistenţă socială, prin acordarea unui ajutor financiar lunar, în România au dreptul la venit minim garantat familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române. Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

În prezent, nivelul lunar al venitului minim garantat este de: 142 de lei pentru persoana singură, 255 de lei pentru familiile formate din două persoane, 357 de lei pentru familiile formate din 3 persoane, de 442 de lei pentru familiile formate din 4 persoane, 527 de lei pentru familiile formate din 5 persoane, şi câte 36,5 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea Nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea Nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului Nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea Nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului Nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii Nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social. Vă prezentăm în continuare această listă: bunuri imobile: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti; terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală; bunuri mobile: autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule – autoutilitare, autocamioane de orice fel, cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi; utilaje agricole – tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă – presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul – gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric; depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei; terenuri/animale şi/sau păsări – suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 de euro pentru familie.

Dreptul la ajutor social se acordă în baza cererii depuse de solicitant la primăria în a cărei rază îşi are domiciliul, a anchetei sociale efectuate de personalul de specialitate din cadrul primăriei şi a dispoziţiei de acordare emisă de primar. Plata ajutoarelor sociale se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Caraş-Severin, în baza situaţiilor lunare înaintate de primării.

La finele anului 2014, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au înregistrat un număr de 2.628 de familii/persoane singure beneficiare de venit minim garantat, dintre care 769 erau persoane cu vârsta de peste 60 de ani, iar la data de 31 martie 2015, 2.637 de familii/persoane singure beneficiare de venit minim garantat, dintre care 750 erau persoane cu vârsta de peste 60 de ani. Pentru persoanele beneficiare de ajutor social, A.J.P.I.S. Caraş-Severin achită şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului ajutorului social, astfel că toţi beneficarii de ajutor social pot avea acces la servicii medicale gratuite sau tratament medical.

În perioada sezonului rece (noiembrie – martie), persoanele beneficiare de ajutor social primesc şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei. Cuantumul acestor prestaţii diferă în funcţie de tipul de combustibil/energie utilizată pentru încălzirea locuinţei. Astfel, pentru familiile/persoanele singure beneficiare de ajutor social, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat, compensarea procentuală a facturii de consum este în proporţie de 100%. Pentru beneficiarii de ajutor social care utilizează gazele naturale, precum şi cei care utilizează energia electrică pentru încălzirea locuinţei, ajutorul se acordă în funcţie de venitul net/membru de familie. Ţinând cont de faptul că venitul pe persoană în cazul familiilor/persoanelor beneficiare de ajutor social este foarte mic, acestea au beneficiat de suma maximă care s-a acordat cu titlu de ajutor de încălzire, astfel: în cazul ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, suma maximă care s-a acordat a fost de 262 de lei pentru fiecare lună din sezonul rece; în cazul ajutorului de încălzire a locuinţei cu energie electrică, suma maximă care s-a acordat a fost de 240 de lei pentru fiecare lună din sezonul rece. Pentru beneficiarii de ajutor social care utilizează lemne, cărbuni sau combustibil petrolier pentru încălzirea locuinţei, ajutorul de încălzire acordat pentru fiecare lună din sezonul rece a fost de 58 de lei.

Mădălina DOMAN