HOTĂRÂRE


HOTĂRÂRE

Privind valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, începând cu anul fiscal 2012

Consiliul Local Obreja, întrunit în şedinţă ordinară de lucru din data de 18.10.2011;

Văzând Proiectul de Hotărâre întocmit de Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Obreja;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Obreja;

Având în vedere Hotărârea de Guvern 956/2009 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2010;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. c), şi art. 45 din Legea 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, cu completările şi modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte impozite asimilate acestora, începând cu anul fiscal 2012, conform H.G. 956/2009.

Art. 2. Pentru terenurile aflate în intravilanul localităţii se delimitează doar zona A.

Art. 3. Pentru terenurile aflate în extravilanul localităţii se delimitează doar zona A.

Art. 4. Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte impozite asimilate acestora, începând cu anul fiscal 2012, conform H.G. 956/2009, sunt prevăzute în Anexa Nr. 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 5. Se aprobă majorarea cu 20% pentru: Impozitul pe clădiri, Impozitul pe terenuri cu construcţii amplasate în intravilan şi Impozitul pe terenuri amplasate în intravilan, orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.

Art. 6. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice se stabileşte în cotă de 1%, care se aplică asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.

Art. 7. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calculează în cotă de 15% şi de 35% celor care nu au efectuat reevaluarea clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare se înţelege reevaluarea cea mai apropiată de anul fiscal 2002.

Art. 8 (1). Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează impozit majorat, după cum urmează:

  1. cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

  2. cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

  3. cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2). Nu intră sub incidenţă alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se datorează în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din actele ce atestă calitatea de proprietar.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja, precum şi la Compartimentele de specialitate în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.

Art. 9. Pentru plata cu anticipaţie a Impozitului pe clădiri, Impozitului pe terenuri şi Impozitului pe mijloacele de transport, datorat pe întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului 2012, se acordă o bonificaţie de 10%.

Art. 10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare şi se comunică, în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1, şi ale art. 115, din Legea Nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la:

  • Direcţia Generală a Finanţelor Caraş-Severin;

  • Instituţia Prefectului Caraş-Severin;

  • Primarului comunei Obreja;

  • Contabilului Primăriei comunei Obreja;

  • Compartimentului taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja;

  • Cetăţenilor comunei Obreja, prin afişare la sediul Primăriei Obreja;

  • Se va publica pe site-ul Primariei Obreja www.obreja.ro

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

BRICEAG NAIA FLORENTIN EUGEN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

ARŞOVAN TEODOR

NR. 30

DATA: 18.10.2011