H O T Ă R Â R E


privind participarea Consiliului Local al comunei Băuţar la majorarea capitalului social al

S.C. ECOSAL CARAŞ-SEVERIN S.R.L.

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru astăzi, 30.06.2011;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. ECOSAL CARAŞ-SEVERIN S.R.L. de la 1.000 lei la 71.000 lei, sumă necesară pentru începerea activităţii de compactare, balotare şi depozitare temporară a deşeurilor. Suma care revine Consiliului Local al comunei Băuţar, conform procentului de 2% din S.C. ECOSAL CARAŞ-SEVERIN S.R.L., este de 14.000 lei şi va fi virată în contul acestei societăţi, RO09BTRL01101202NO8719XX, de la Banca Transilvania.

Art. 2. Se deleagă domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, prin compartimentele din subordine, să avizeze ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor din actele normative în materie.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi doamna Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNEAZĂ
               Sîrbu Domnosie                        S E C R E T A R
                Măran Ioan
NR. 19

Băuţar, 30.06.2011