Caraş-Severinul, judeţul cu 73.313 pensionari şi 56.600 de angajaţi


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, a fost făcută o informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2017.

Cu o suprafaţă de 8.520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor României, după Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp), şi este unul dintre cele mai puţin dense teritorii administrative ale ţării. Cu cei 325.500 de locuitori, judeţul nostru se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc (ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea) în ceea ce priveşte densitatea populaţiei (38,2 loc/ kmp).

Conform Direcţiei Judeţene de Statistică, instituţie care a întocmit informarea, această situaţie este determinată atât de structura reliefului (predominant muntos – 65,6%, suprafeţe împădurite – 45,4%), cât şi de scăderea dramatică a populaţiei din ultimii 25 de ani, ca urmare a sporului natural negativ şi soldului negativ al migraţiei.

La 1 ianuarie 2017, populaţia cu domiciliul în judeţ era mai mică cu 13% (48.700 de persoane) decât cea înregistrată în 1992. Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,4% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,6% este răspândită în 69 de comune.

Populaţia

Dacă în anul 1992, pe teritoriul judeţului trăiau 374.200 de locuitori, la începutul lui 2017 numărul acestora a ajuns la 325.500, înregistrându-se o scădere cu 48.700 de locuitori.

Mişcarea naturală a populaţiei

Cele 2.132 de naşteri şi 4.288 de decese înregistrate în anul 2017 au dus la un spor natural negativ (-2.156 de persoane), tendinţa de scǎdere a populaţiei manifestându-se continuu dupǎ anul 1990, cu efecte negative asupra demografiei judeţului.

Industria

Volumul producţiei industriale totale în anul 2017 a înregistrat o scădere cu 1% faţă de cel realizat în 2016. Caracterizând evoluţia veniturilor totale în anul 2017, provenite atât din activitǎţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul in judeţul Caraş-Severin a crescut cu 2,3% faţǎ de anul 2016.

Comerţ internaţional

În anul 2016, exporturile FOB (Free on Board – reprezintă valoarea bunurilor exportate la locul şi data când bunurile părăsesc teritoriul statistic al României) realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 336,7 milioane de euro (+9,6% faţă de 2015), iar importurile CIF (Cost Insurance and Freight –   reprezintă valoarea bunurilor importate la punctul de frontieră de intrare în România) au înregistrat valoarea de 238,7 milioane euro (+9,1% faţă de anul 2015). Balanţa comercialǎ exprimatǎ prin soldul FOB/CIF prezinta un excedent de 80 de milioane de euro.

În primele 10 luni ale anului 2017, atât exporturile, cât şi importurile au scăzut faţă de perioada corespondentă din 2016. Valoarea exporturilor a fost de 266,8 milioane de euro (-6,5% faţă de 10 luni din 2016), iar importurile, cu cele 187,7 milioane de euro realizate, au scăzut cu 5,3%.

Turismul

Comparaţia datelor din anul 2017 cu cele din 2016 relevă atât creşterea numărului de turişti cazaţi (+5,1%), cât şi a numărului de înnoptări (+0,4%), în timp ce durata medie a sejurului înregistrează o scădere de la 3,8 zile/turist în 2016, la 3,6 zile/turist în anul 2017, se mai arată în respectiva informare.

Forţa de muncǎ şi şomajul

La sfârşitul anului 2017, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 56.600 de persoane, din care 57,3% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 38,4% în industrie şi construcţii, restul de 4,3% muncind în agriculturǎ, silvicultură şi servicii anexe. Faţǎ de sfârşitul anului 2016, numărul de salariaţi a crescut cu 0,4%, respectiv cu 245 de persoane.

Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2017 a fost de 2.799 lei/persoanǎ, înregistrând o creştere cu 16,5% faţǎ de decembrie 2016 (2.403 lei/salariat), situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţarǎ (3.662 lei/salariat).

Câştigul salarial mediu net la sfârşitul anului 2017 s-a situat la nivelul de 2.015 lei/salariat, mai mare cu 15,5% faţǎ de decembrie 2016 (1.744 lei/salariat), fiind, de asemenea, sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (2.629 lei/salariat).

În luna decembrie 2017, în judeţul Caraş-Severin se aflau 3.961 şomeri, 2.276 fiind bărbaţi şi 1.685 femei. La sfârşitul anului 2017, rata şomajului a fost de 3,6%, mai mare cu 1,5% decât în luna decembrie a anului 2016. Distribuţia diferenţiatǎ a şomerilor pe sexe imprimǎ o ratǎ a şomajului diferitǎ – 3,4% pentru femei, respectiv 3,7% pentru bărbaţi. Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional, se observă că în judeţul Caraş-Severin aceasta este mai mică cu 0,4% .

Construcţii de locuinţe

În primele 3 trimestre ale anului 2017, pe raza judeţului Caraş-Severin au fost terminate 88 de locuinţe, cu şapte mai puţin decât în perioada corespondentă din 2016. Repartizarea pe medii de rezidenţǎ a pus în evidenţǎ distribuţia inegală a locuinţelor terminate (54 în urban, respectiv 34 în rural). În anul 2017 s-au eliberat 206 autorizaţii pentru clădiri rezidenţiale, în timp ce în 2016 s-au eliberat 104.

Context social

Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului al treilea din 2017 relevă faptul cǎ în judeţul Caraş-Severin existau 73.313 pensionari de asigurări sociale de stat (număr mediu), cu 1.660 mai puţini decât în trimestrul IV 2016. Pensia medie lunarǎ a crescut cu 14,5%, de la 923 lei/pensionar în trimestrul IV 2016, la 1.057 lei/pensionar în trimestrul III 2017.

Bianca METEŞ