Caraş-Severin, judeţul cu aproape 75.000 de pensionariÎn recenta şedinţă a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, Cristina Rusu, consilier juridic în cadrul Casei Judeţene de Pensii, a prezentat o informare privind modul de soluţionare a dosarelor de pensionare şi a cererilor de recalculare depuse în anul 2021.
Astfel, în cursul anului trecut au fost înregistrate în total 4.913 cereri, fiind soluţionate 99 la sută dintre acestea.
În ceea ce priveşte trecerea din oficiu la pensia pentru limită de vârstă, cele 1.549 de cazuri identificate/solicitate au fost soluţionate în proporţie de sută la sută.
Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei.
La recalcularea pensiilor anticipate şi anticipate parţiale, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii şi se menţine procentul de diminuare, luat în calcul la stabilirea pensiei anticipate parţiale.
Conform art. 107 din lege, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, operează modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
La cererea persoanelor interesate, pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea iniţială a drepturilor de pensie.
Recalcularea se face la cererea persoanei interesate, care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu a îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin, în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.
La recalcularea pensiilor de invaliditate, stabilite potrivit legislaţiei anterioare intrării în vigoare a legii, se calculează punctajul mediu anual aferent stagiului/veniturilor adăugate potrivit legii, iar punctajul aferent stagiului potenţial se determină cu respectarea condiţiilor şi modalităţii de calcul de la ultima decizie de stabilire/modificare a drepturilor de pensie.
De asemenea, pensia poate fi recalculată, la cerere, în cazul depunerii unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.
Drepturile de pensie rezultate în urma recalculării se stabilesc şi se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.
Astfel, în ceea ce priveşte cererile de recalculare înregistrate, inclusiv cereri de modificare alte drepturi de pensie (schimbare domiciliu/nume, depunere procură specială, depunere adeverințe continuare studii, transfer dosare etc.), acestea au fost în număr de 4.339, fiind soluţionate 98,7% dintre acestea.
În informare se precizează că, în cazul cererilor de recalculare în care solicitanții au prezentat adeverințe ale căror date au fost deja valorificate, soluționarea acestora s-a făcut cu respectarea legislației petițiilor, respectiv O.G. Nr. 27/2002, aprobată prin Legea nr. 233/2002, prin comunicarea unor adrese de răspuns la petiție (cu informarea petenților despre aceste situații).
Din totalul de 2.310 petiții/adrese înregistrate în cursul anului trecut (din care 1.942 petiții depuse de persoane fizice și 368 adrese de la persoane juridice), au fost soluţionate 2.296, cele 14 rămase, înregistrate în cursul lunii decembrie 2021, fiind în termenul legal de soluționare.
În informare se mai arată că, în conformitate cu prevederile din Legea Nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în 31 decembrie 2021, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin se află 74.612 pensionari/beneficiari (PAS+ţărani+legi speciale), astfel: pensii pentru limită de vârstă şi anticipate – 53.011, pensia medie fiind de 1.994 lei, dintre care pensii pentru limită de vârstă 51.304, pensii anticipate 1.707, din care simplă – 137 şi parţială – 1.570, pensia medie anticipată fiind de 1.769 lei; pensii de boală-invaliditate – 4.988, pensia medie fiind de 1.144 lei, din care pensii de invaliditate gradul I – 773, pensii de invaliditate gradul II – 2.017 şi pensii de invaliditate gradul III – 2.198; pensii de urmaşi – 11.361, pensia medie fiind de 961 lei; pensii în domeniul agriculturii (ţărani) – 1.012.
La categoria pensiilor cu caracter special, situaţia, la sfârşitul anului trecut, se prezenta astfel: pensii de serviciu magistrați – 78; pensii parlamentari – două; pensii artiști – 106.
Pe lângă situațiile de mai sus, mai există următoarele cazuri: 1.742 de beneficiari de două sau mai multe pensii de asigurări sociale și legi speciale; 16.829 de beneficiari de pensie/indemnizație socială.
La categoria pensiilor comunitare (internaționale), numărul total al solicitărilor făcute de către lucrătorii migranţi a fost de 382, gradul de soluționare fiind de 95 la sută.
Geanina LUCA