ANUNŢ


Consiliul de Administraţie al S.C. MOBIROM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 21.01.2022, orele 1000, la sediul societăţii din Caransebeş, Str. Spitalului, nr. 6.
Acţionarii îndreptăţiţi să participe la şedinţă şi să voteze sunt cei înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 21.12.2021, considerată dată de referinţă.
Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1. Aprobarea proiectului de investiții pentru participarea la Măsura 4.1.1 „Investiții în activități productive” și stabilirea contribuției financiare proprii pentru realizarea proiectului.
2. Desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte societatea la depunerea, implementarea și realizarea proiectului de investiții.
În cazul în care la prima convocare nu poate funcţiona din cauza lipsei cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se convoacă pentru a doua zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi.

PREŞEDINTE C.A.,
Roman Ovidiu-Călin