A N U N Ţ


Consiliul Local al municipiului Caransebeş, cu sediul în municipiul Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş-Severin, tel: 0255514885, 887, 889 fax: 0255515139, e-mail: primaria.caransebes@gmail.com, cont RO23TREZ18221360250XXXXX, deschis la Trezoreria Caransebeş, CUI 3227947, anunţă în data de 24 iunie, ora 14, organizarea licitaţiei directe în plic închis, în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru parcela de teren cu nr. cad./top. nou format, în suprafaţă de 5.200 mp, teren construibil, proprietatea municipiului Caransebeş, conform Planului de situaţie scara 1:2880, teren ce va avea destinaţia „baze sportive, clădiri administrative, baze de recuperare, parcări şi căi de acces”.

Licitaţia se organizează în baza Hotărârii Consiliul Local al municipiului Caransebeş Nr. 156/30.05.2013.

Durata concesionării este de 40 ani, putând fi prelungită cu acordul părţilor, conform legislaţiei în vigoare.

Procedura de licitaţie va fi organizată în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini. Ofertele se redactează în limba română.

Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează la Primăria Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, în ordinea primirii lor, precizându-se data şi ora.

Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a) o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b) acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului, după cum urmează:

Pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate:

a) Cerere de participare la licitaţie;

b) Declaraţie privind eligibilitatea (Anexa B1);

c) Informaţii generale (Anexa B2);

d) Certificat de înregistrare la ORC, Actul constitutiv/Autorizaţie şi Hotărâre Judecătorească, după caz (documente din care să rezulte faptul că sunt legal constituite);

e) Certificat fiscal eliberat de către Primăria localităţii – Serviciul Taxe şi Impozite, în care participanţii au sedii principale sau secundare, privind achitarea obligaţiilor către bugetul local – original;

f) Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale – original;

g) cazier judiciar, eliberat de IPJ Caraş-Severin;

h) cazier fiscal, eliberat de DGFP Caraş-Severin;

i) Dovada achitării Caietului de sarcini, Garanţiei de participare la licitaţie şi Taxei de participare la licitaţie;

j) Delegaţie de la societatea pe care o reprezintă, dacă e cazul.

Pentru persoane fizice:

a) Cerere de participare la licitaţie;

b) Certificat de cazier judiciar – original;

c) Carte de identitate sau Buletin de identitate – copie:

d) Certificat fiscal eliberat de către Primăria localităţii – Serviciul Taxe şi Impozite, în care participanţii au sedii principale sau secundare, privind achitarea obligaţiilor către bugetul local – original;

e) Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale – original.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Preţul de pornire a licitaţiei – redevenţa minimă a concesiunii (egală cu preţul de vânzare a terenului, stabilit prin raport de evaluare) este de 62.400 euro/întreaga suprafaţă.

Documentaţia de atribuire şi documentele necesare negocierii directe se pot obţine contra-cost (10 lei) de la Primăria Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1.

Termenul-limită de depunere a ofertelor în plic închis va fi la data de 24 iunie, ora 10, şi se vor depune la Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Caransebeş.

Ofertele se redactează în limba română.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel.: 0255/514885, 887, 889.