36 la sută din terenul arabil a rămas neînsămânţat!


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, a fost prezentat un raport privind activitatea desfăşurată de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin de la începutul acestui an până la sfârşitul lunii iulie.

Astfel, conform situaţiei statistice „Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2018 (AGR 2A)”, la data de 30 iunie 2018, după modul de folosinţă, suprafaţa agricolă se prezintă în următoarea structură: suprafaţa agricolă totală a judeţului Caraş-Severin – 386.831 ha, din care 129.478 ha teren arabil, 167.839 ha păşuni naturale, 77.506 ha fâneţe naturale, 11.170 ha livezi şi pepiniere pomicole, 788 ha vii şi pepiniere viticole, şi 50 ha arbuşti fructiferi.

În domeniul vegetal, în acest an, suprafaţa arabilă a fost însămânţată cu principalele culturi, după cum urmează: cereale pentru boabe 42.764 ha, din care 17.565 ha cu grâu, 1.941 ha cu triticale de toamnă, 1.261 ha cu orz, 87 ha cu orzoaică de primăvară, 435 ha cu ovăz de primăvară, 20.773 ha cu porumb şi 702 ha cu sorg; 613 ha cu mazăre boabe; plante uleioase – 14.402 ha, din care floarea-soarelui 5.952 ha, rapiţă 6.383 ha, soia 2.067 ha; plante medicinale şi aromatice 1 ha; cartofi 5.068 ha; legume de câmp şi în solarii 1.850 ha; sere 2 ha; căpşunerii 3 ha. Suprafaţa terenului arabil rămasă neînsămânţată este de 47.367 ha.

Din analiza datelor prezentate anterior reiese faptul că cerealele pentru boabe, respectiv grâul şi porumbul, reprezintă ponderea cea mai mare din cadrul culturilor agricole.

Cartofii de toamnă şi legumele de câmp predomină în sectorul gospodăriilor populaţiei, unde în majoritate sunt cultivate pentru consumul propriu, dar sunt anumite cantităţi care sunt dirijate pentru valorificare pe piaţă.

Un aspect negativ este faptul că 36 la sută din suprafaţa arabilă a judeţului nu a fost însămânţată, fenomen întâlnit în special în sectorul gospodăriilor populaţiei.

În ceea ce priveşte pomicultura existentă în judeţ, se remarcă faptul că din totalul patrimoniului pomicol, de 11.170 ha, numai 4.397 ha reprezintă livezile pe rod, restul fiind livezi în declin, livezi nou plantate şi teren în pregătire pentru plantaţii pomicole, dar şi acestea sunt slab productive, majoritatea fiind îmbătrânite şi neîngrijite, fapt ce duce la obţinerea unor producţii de fructe diminuată.

Conform aceluiaşi raport, la sfârşitul lunii iulie efectivele de animale din judeţul Caraş-Severin, existente la 31.07.2018, sunt: 37.701 capete bovine, 339.791 ovine, 27.897 caprine, 74.566 porcine, 4.247 cabaline, 786.673 păsări şi 55.191 familii de albine.

În primele şapte luni ale acestui an, au fost realizate următoarele producţii zootehnice: carne total – 19.995 tone viu, 414.524 hl lapte de vacă, 255.690 hl lapte de ovine şi caprine, 187 tone de miere de albine şi 43.433.000 de ouă pentru consum.

Bianca METEŞ