Se depun cererile pentru ajutoarele de încălzire!


În această perioadă, la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială din Caransebeş se depun cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei. De acest ajutor pot beneficia familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 de lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1.082 de lei. Actele necesare pentru obţinerea acestui sunt: cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – formulare tip, copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de identitate/paşaport/carte de identitate provizorie, certificat de naştere pentru copiii minori sub 14 ani, permis de şedere temporară sau permanentă ori document de identitate pentru cetăţenii străini sau apatrizi), adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari pentru persoanele care nu au domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul, din care să rezulte că sunt înscrişi în cartea de imobil şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei, acte din care rezultă calitatea titularului cererii faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul – proprietar (copie după contractul  de vânzare-cumpărare, extras de carte  funciară), chiriaş (contract de închiriere), împuternicit  (împuternicire de la proprietar/titularul contractului de închiriere). De asemenea, sunt necesare şi acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii, respectiv: adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă), cupoane de pensie, cupoane de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de  2 sau 3 ani, cupoane de indemnizaţie cu caracter permanent, cupoane de alocaţie de stat pentru copii, respectiv alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare, acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părţi sociale, declaraţie privind alte venituri realizate. Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile  membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formularele-tip,  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 de lei.

Documentele depuse până în data de 15 noiembrie vor fi luate în calcul pentru acordarea sprijinului financiar aferent lunii a XI-a din an.

Carmen SENCO