Se depun cererile pentru acordarea ajutorului la încălzire


Cererile pentru obţinerea ajutorului la încălzire pentru perioada 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011, de către caransebeşenii cu venituri mici, pot fi depuse la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, situat pe str. Moise Groza, nr. 4. Ajutoarele se acordă celor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri. De aceste ajutoare beneficiază familiile şi persoanele singure cu un venit net de până la 615 lei/membru de familie. (C. Senco)

Caransebeşenii cu venituri mici pot depune cererile pentru obţinerea ajutorului la încălzire pentru perioada 1 noiembrie 2010 – 31 martie 2011. Aceste ajutoare se acordă celor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri.

De aceste ajutoare beneficiază familiile şi persoanele singure cu un venit net de până la 615 lei/membru de familie. În funcţie de venitul pe care îl realizează pe membru de familie, aceştia vor beneficia de subvenţii mai mari dacă venitul este mai mic, şi mai reduse dacă venitul este mai mare. De exemplu, dacă venitul unei familii este de maximum 155 de lei pe membru de familie, aceasta va beneficia de o subvenţie de 262 de lei pentru gazele naturale. Dacă veniturile se încadrează între 540 şi 615 lei, subvenţia la gaze va fi de doar 19 lei, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale.

Pentru dosarul care trebuie depus, pe lângă cererea tipizată mai trebuie adăugate acte doveditoare privind componenţa familiei: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie (pentru cetăţenii români), permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, document de identitate (pentru cetăţenii străini sau apatrizi), certificatele de naştere ale copiilor, certificatul de căsătorie, hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii, hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea Comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii, decizia directorului general al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii sau, după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei. Suplimentar, titularii vor prezenta o adeverinţă de la asociaţia de proprietari, din care să rezulte numele persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care solicită acordarea ajutorului, sunt trecute în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la plata cheltuielilor de întreţinere (numai în situaţia în care sunt arondaţi la o asociaţie de proprietari).

Dosarul trebuie să mai cuprindă acte doveditoare privind veniturile realizate. Titularii cererilor trebuie să declare toate veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii, cu excepţia burselor de studiu, a burselor sociale şi a sprijinului financiar prevăzut de H.G. Nr. 1488/2004 (Programul „Bani de liceu”). Veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură, înscrise în cererea şi declaraţia pe propria răspundere, se dovedesc prin documentele eliberate de angajator ori de alte autorităţi competente.

Potrivit legii, există şi o serie de bunuri, care, odată deţinute, exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Acestea sunt clădirile sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu, autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze, utilaje agricole, presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul, depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei, terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan) care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală, terenuri în zona colinară şi de şes: arabil şi fâneaţă (2 ha pentru familii cu 1-3 persoane şi 3 ha pentru familii cu peste 3 persoane), forestier (2 ha pentru familii cu 1-3 persoane şi 3 ha pentru familii cu peste 3 persoane) şi vii, livezi, grădini de legume şi flori (1 ha pentru familii cu 1-3 persoane şi 1,5 ha pentru familii cu peste 3 persoane),

terenuri în zona montană: forestier (2 ha pentru familii cu 1-3 persoane şi 3 ha pentru familii cu peste 3 persoane), vii, livezi (1,5 ha pentru familii cu 1-3 persoane şi 2 ha pentru familii cu peste 3 persoane) şi păşuni şi fâneţe (4 ha pentru familii cu 1-3 persoane şi 5 ha pentru familii cu peste 3 persoane), categorii de animale/păsări: mai mult de 3 bovine, 5 porcine, 20 de ovine/caprine, peste 15 familii de albine.

Cererile se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială, situat pe str. Moise Groza, nr. 4.

Carmen SENCO