Recoltarea cerealelor păioase şi igienizarea terenurilor arabile


În perioada campaniei agricole de vară şi, în special, pe timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase, creşte riscul de incendiu atât la lanuri, cât şi la depozitele de cereale şi furaje.

Ţinând cont de consecinţele dezastruoase pe care le pot avea incendiile asupra mediului, vieţii şi bunurilor, informăm proprietarii de terenuri agricole cultivate cu cereale păioase, deţinătorii de utilaje agricole şi de transport, dar şi cetăţenii, asupra unor măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate pe timpul desfăşurării acestor activităţi:

 • lanurile de cereale trebuie supravegheate, pentru a se înlătura toate cauzele de incendiu;

 • fumatul este interzis în lanuri şi prin apropierea acestora;

 • pe perioada coacerii cerealelor, vânătoarea în lanuri şi în apropiere nu este permisă;

 • în perioada de strângere a recoltei, aprinderea focurilor şi arderea miriştilor şi buruienilor sunt interzise la o distanţă mai mică de 200 m de la lan;

 • autovehiculele care se utilizează în perioada de recoltare vor fi pregătite în mod special de către deţinători, conform normelor specifice şi instrucţiunilor producătorului;

 • maşinile, tractoarele, combinele de recoltat şi celelalte maşini agricole, precum şi autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către persoane autorizate, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea cauza incendii.

Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor, maşinile/utilajele de orice fel trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • sistemele de aprindere, de alimentare, carburaţie şi de distribuţie să fie perfect reglate, pentru a preveni exploziile false, însoţite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzândă;

  • rezervoarele cu combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu carburanţi să fie etanşă, fără pierderi de carburanţi;

  • instalaţiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele şi siguranţele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fişele montate corect, capacul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare de funcţionare;

  • ţevile de eşapament de la tractoare, combine, autocamioane de transport etc. să fie prevăzute cu dispozitive de reţinere şi stingere a scânteilor;

  • să aibă toba de eşapament curăţată de funingine (calamină);

  • toate tractoarele, combinele şi autovehiculele folosite vor fi dotate cu stingătoare cu praf şi CO2 în stare de funcţionare.

Șoferii vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, măsurile de prevenire şi de combatere, mânuirea stingătoarelor de incendiu etc.

 • indiferent unde este amplasat, motorul combinei trebuie protejat pentru a nu cădea paie pe el şi va fi menţinut în permanenţă curat;

 • curelele de transmisie de la maşinile agricole se vor controla periodic, înlocuindu-se cele uzate sau cele care şi-au modificat rezistenţa, ca urmare a folosirii îndelungate;

 • scurgerea motorinei pe curelele de transmisie trebuie evitată cu desăvârşire;

 • combina se va lega la pământ cu un lanţ, care se târăşte, pentru scurgerea electricităţii statice;

 • repararea combinelor şi efectuarea reviziilor tehnice care presupun folosirea focului trebuie executate în afara lanului, pe un teren curăţat de iarbă, la o distanţă de cel puţin 30 m de culturile cerealiere, stoguri, clăi de paie etc.; staţionarea combinelor pe timpul recoltării, fără supraveghere, este interzisă.

Precizăm că în perioada coacerii şi până la terminarea recoltării cerealelor, se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişti.

Efectuarea secerişului şi recoltarea cu combina în lan vor începe prin izolarea lanurilor faţă de drumuri, masivele păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc, prin crearea unor fâşii paralele arate. Lăţimea fâşiei de izolare va fi de 20 m față de drumuri şi masive păduroase, și de 30 m față de calea ferată.

Locurile pentru fumat se vor amenaja la o distanţă de peste 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii şi recoltării, şi faţă de locurile de depozitare a paielor. Faţă de depozitele şi punctele de alimentare cu combustibil se va respecta o distanţă de peste 40 m. În aceste locuri se vor instala tăbliţe cu inscripţia „LOC PENTRU FUMAT”.

Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la cel puţin 100 m faţă de lanuri, fâneţe, depozite de furaje, păduri, şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţie, clădire sau cale ferată.

Punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor, şi la cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi, aprovizionarea maşinilor la punctele de alimentare făcându-se astfel încât ţevile de eşapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte. Alimentarea maşinilor agricole cu combustibil trebuie să se facă cu motorul oprit şi în afara perimetrului lanului. În timpul alimentării sau la verificarea nivelului combustibilului, fumatul, focul deschis şi folosirea felinarelor sunt interzise. Alimentarea rezervoarelor în cursul nopţii nu este admisă. În cazuri excepţionale, acest lucru se poate face numai la lumina farurilor sau a sistemelor de iluminat electric corespunzătoare.

Vă reamintim că, în cazul producerii de incendii, trebuie să apelaţi Numărul Unic de Urgenţă 112, sau să anunțați Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza localităţii dumneavoastră.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Semenic” Caraş-Severin

Inspecţia de Prevenire

Plt. adj. Laurenţiu BUŞE