Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă în instituţiile de învăţământ


La nivelul unităţilor de învăţământ, principalele cauze de producere a incendiilor sunt exploatarea unor instalaţii, aparate electrice sau sisteme de încălzit (sobe ce funcţionează cu gaze, lemne sau cărbuni) cu defecţiuni sau improvizaţii, precum şi nerespectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în diverse împrejurări. Producerea unui incendiu într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe deosebit de grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebite.

În vederea evitării apariţiei de situaţii de urgenţă cu efecte negative, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin recomandă persoanelor cu atribuţii de conducere din cadrul unităţilor de învăţământ să respecte pe timpul desfăşurării anului şcolar următoarele reguli:

– căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor, în caz de incendiu, se menţin libere şi întreţinute corespunzător;

– traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, precum şi circulaţia în bune condiţii, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte;

– în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare a clădirilor, nu se amenajează încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, şi accesul personalului de intervenţie;

– în laboratoare, ateliere etc., se vor introduce numai materialele didactice (substanţe, reactivi etc.) necesare pentru ziua respectivă;

– la încheierea activităţilor didactice se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcţiilor;

– la încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/ climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc.;

– pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, nu se vor utiliza instalaţii sau echipamente electrice cu improvizaţii sau defecţiuni, nu se vor înlocui siguranţele, releele de protecţie şi întrerupătoarele automate cu altele necalibrate şi nu se vor suprasolicita instalaţiile electrice (conductoare, cabluri, întreruptoare, comutatoare, prize, transformatoare etc.) prin racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;

– iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi;

– semestrial, se vor executa exerciţii de alarmare-evacuare, cu asigurarea participării tuturor elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar;

– se vor desfăşura organizat, conform unei programe de învăţământ, activităţi privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor.

De asemenea, cadrele didactice, studenţii şi elevi au următoarele obligaţii:

– să cunoască şi să respecte regulile şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea respectivă (de învăţământ sau cămin, după caz);

– să anunţe imediat conducerea în cazul în care iau cunoştinţă despre existenţa unor nereguli privind apărarea împotriva incendiilor în unitate;

– să cunoască semnalul de incendiu şi modul de evacuare în condiţii de ordine, în caz de incendiu sau calamităţi naturale.

În cazul producerii de incendii, apelaţi Numărul unic de urgenţă 112 sau Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă de pe raza localităţii dumneavoastră.

INSPECȚIA DE PREVENIRE

Plutonier-adjutant Laurenţiu BUŞE