H O T Ă R Â R ER O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

C O N S I L I U L L O C A L

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului local al comunei Băutar pe anul 2011

Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, pe anul 2011, în sumă totală de 9.818,00 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor se face prin dispoziţie scrisă de către dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnii Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, şi Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

Art. 4. Prezenta intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2, şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, prin Oficiul Prefectural Caransebeş;
  • Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru publicare în M.O. al judeţul Caraş-Severin;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin;
  • Celor nominalizaţi în prezenta;
  • Se afişează la sediul Primăriei şi locurile publice stabilite;
  • Se publică în săptămânalul de informaţii şi analize ,,Caraş-Severinul în 7 zile”, în termen de 15 zile de la afişare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ

Răduţă Ioan S E C R E T A R,

Măran Ioan

Nr. 2

Băuţar, 11.02.2011

  • În ediţia viitoare a ziarului, vom publica Anexele Hotărârii Nr. 2/11.02.2011 a

Consiliului Local Băuţar.

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Proiectelor de Hotărâre Nr. 2, 3 şi 4, din 07.01.2011, privind bugetul local al comunei Băuţar pe anul 2011 şi bugetul local din activităţi extrabugetare pe anul 2011, orice persoană interesată poate depune contestaţii la Hotărârile Consiliului Local Nr. 2 şi 3, la sediul autorităţii administraţiei publice locale, dl. Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Precizăm faptul că Hotărârile Nr. 2 şi 3, privind aprobarea bugetului local, aprobarea bugetului local din activităţi extrabugetare pentru anul 2011, au fost afişate la sediul Primăriei comunei Băuţar şi pot fi studiate în cadrul instituţiei noastre, Sala de şedinţe a Consiliului Local al comunei Băuţar, prin grija şi responsabilitatea dlui Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar.

P R I M A R

Barbescu Romulus