H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012


ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012

Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă de lucru, vineri 14.09.2012;

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre, precum şi raportul de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii Nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2012;

Luând în considerare prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Cunoscând prevederile HCL al comunei Băuţar Nr. 1/2012 privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2012;

Luând act de adresa Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, Serviciul Bugete Locale, Nr. 395/21.05.2012, şi de Adresa de revenire Nr. 903/30.08.2012, prin care atenţionează instituţia noastră că în conformitate cu prevederile alin. 1 al art. V, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unităţilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin HG. Nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la Dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, neutilizate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, se restituie de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Conform prevederilor alin. 3 al art. V, din OUG. Nr. 15/2012, cu sumele restituite potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol se reîntregeşte Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit instrucţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. a, ale art. 45, alin. 1, şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea Nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă disponibilizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, după cum urmează:

I. VENITURI – mii lei –

DENUMIRE CAPITOL BUGETAR TOTAL PREVEDERI PREVEDERI

PREVEDERI TRIM. II. TRIM. III.

ANUALE

________________________________________________________________________________________________

– Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea

bugetelor locale – 402,00 – 252,00 – 150,00

II. CHELTUIELI – mii lei –

DENUMIRE CAPITOL BUGETAR TOTAL PREVEDERI PREVEDERI

PREVEDERI TRIM. II. TRIM. III.

ANUALE

________________________________________________________________________________________________

– Alte servicii publice generale

TOTAL, din care: – 5,00 -5,00 0

– cheltuieli de personal – 5,00 -5,00 0

(indemnizaţii comisii secţii de votare)

 

 

– Învăţământ TOTAL, din care: – 47,00 -21,00 -26,00

– cheltuieli de capital -47,00 -21,00 -26,00

  • împrejmuire Şcoala Băuţar Jos -25,00 0 -25,00
  • reparaţie Şcoala Băuţar Jos – parţial -22,00 -21,00 -1,00

 

– Cultură TOTAL, din care: – 212,00 – 137,00 -75,00

– cheltuieli de capital – 192,00 -137,00 -55,00

  • contrib. repar. Cămin cult. Băutar Jos – 135,00 -107,00 -28,00
  • repar. capitale Cămin cult. Băuţar Sus – 27,00 0 -27,00
  • dotare bază sportivă – 30,00 – 30,00 0

– proiecte finanţare ext. – contribuţie

buget local (comisioane, dob.bancare) – 20,00 0 -20,00

Măs. 322 – Cămin cultural Băuţar Jos

 

 

– Asistenţă socială TOTAL, din care: – 88,00 – 39,00 -49,00

– proiecte finanţare ext. – contribuţie

buget local (comisioane, dob. bancare) – 88,00 – 39,00 -49,00

Măs. 322 – azil de bătrâni

 

 

– Transporturi TOTAL, din care: – 30,00 – 30,00 0

– proiecte finanţare ext. – contribuţie

buget local (comisioane, dob. bancare) – 30,00 – 30,00 0

Măs. 322 – drumuri comunale

 

 

– Alte acţiuni economice TOTAL, din care: – 20,00 – 20,00 0

– proiecte finanţare ext. – contribuţie

buget local (comisioane, dob. bancare) – 20,00 – 20,00 0

Măs. 313 – centru de informare turistică

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar şi doamna Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 48, alin. 2, ale art. 49, alin. 1 şi 2 şi cele ale art. 115, alin. 3 şi 5 din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată, la:

  • Instituţia Prefectului – judeţul Caraş-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contencios Administrativ;

  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Caraş-Severin;

  • Celor nominalizaţi în prezenta;

  • Se afişează la sediul Primăriei şi în locurile publice stabilite.

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, S E C R E T A R,

Stăncioni Petru-Tudor Măran Ioan

 

NR. 15

Băuţar, 14.09.2012