H O T Ă R Â R E


Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru astăzi, 30.06.2011;

Ţinând cont de prevederile OUG Nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea Nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 24, alin. 3, lit. e din OUG Nr. 109/06.12.2010 privind unele măsuri financiar-bugetare şi prin care se dă dreptul achiziţionării de autoturisme în cadrul ,,Programului de stimulare a înnoirii parcului auto”;

Având în vedere încasarea fără planificare a taxei pentru autorizaţia de construire microhidrocentrale pe Valea Bistrei şi Valea Lupului, în satul Bucova şi pe Valea Margii, în satul Băuţar;

Luând act de expunerea de motive întocmită de primarul comunei Băuţar din care reiese necesitatea dotării cu un autovehicul a comunei Băuţar, datorită multitudinilor de probleme cu care se confruntă administraţia locală;

În temeiul prevederilor art. 36, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea unui autovehicul de către Consiliul Local al comunei Băuţar, prin participarea la ,,Programul de stimulare a înnoirii parcului auto”.

Art. 2. Se împuterniceşte domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar, ca persoană autorizată să se ocupe de procurarea acestui autoturism, semnând toate documentele necesare.

Art. 3. Se aprobă casarea autoturismului Dacia 1310, cu numărul de înmatriculare CS 03 YGT, aflat în inventarul Consiliului Local al comunei Băuţar, valoarea totală a finanţării solicitate (prima de casare) fiind de 3.800 lei.

Art. 4. Se aprobă modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea intergrală a preţului de achiziţie a autovehiculului, plata făcându-se din bugetul local al comunei Băuţar prin virament.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnul Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,

Sîrbu Domnosie S E C R E T A R

Măran Ioan

 

NR. 17

Băuţar, 30.06.2011