H O T Ă R Â R Eprivind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011
Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţă ordinară de lucru astăzi, 30.06.2011;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi raportul de specialitate;
Având în vedere prevederile Legii Nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011;


Luând în considerare prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Cunoscând prevederile HCL al comunei Băuţar Nr. 2/2011 privind aprobarea bugetului comunei Băuţar pe anul 2011;
Având în vedere încasarea fără planificare a taxei pentru autorizaţie de construire microhidrocentrale pe Valea Bistrei şi Valea Lupului, în satul Bucova şi pe Valea Mărgii, în satul Băuţar;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Băuţar privind aprobarea bugetului local pe anul 2011, mai exact procurarea unui autoturism în rate, cu plată în avans, motivul procurării în rate fiind lipsa de credite bugetare;
Având în vedere faptul că, pentru anul 2011, în bugetul local s-au alocat sume insuficiente pentru reparaţii curente la şcolile de pe raza comunei (magazie lemne foc, amenajare intrări şcoli), precum şi pentru reparaţii curente la Cămin Cultural Băuţar Sus (grup sanitar, zugrăveli interioare, şopron pentru mese şi scaune);
În temeiul prevederilor art. 34, alin. 4, lit. a, ale art. 45, alin. 1, şi cele ale art. 115, alin. B, din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată,
H O T Ă R Ă Ş T E
 Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, în sensul majorării, atât a părţii de venituri cât şi a părţii de cheltuieli, urmând ca acestea să însumeze cifra de 10.311, 00 mii lei, după cum urmează:
VENITURI ....................................................................................................................103,00 mii lei 
 Din care:
 - taxe şi tarife pentru eliberare de licenţe şi autorizaţii.................................103,00 mii lei
CHELTUIELI ...............................................................................................................103,00 mii lei
 Din care:
 1 – Administraţie publică.....................................................................................53,00 mii lei
 din care:
 - cheltuieli de capital.................................................................................53,00 mii lei
 (achiziţionare autoturism)
 2 – Învăţământ .....................................................................................................30,00 mii lei
 din care:
 - bunuri şi servicii.....................................................................................30,00 mii lei 
 (reparaţii curente şi amenajare construcţii anexe şcoală şi garaj microbuz elevi)
 3 – Cultură ............................................................................................................20,00 mii lei
 din care:
 - bunuri şi servicii......................................................................................20,00 mii lei