H O T Ă R Â R E


privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011

Art. 1. Se rectifică bugetul local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, în sensul majorării, atât a părţii de venituri, cât şi a părţii de cheltuieli, cu suma de 177,00 mii lei, după cum urmează:

VENITURI ……………………………………………………………………………………………… 177,00

– sume defalcate pentru învăţământ ……………………………………………………. 87,00

– amenzi …………………………………………………………………………………………. 40,00

– venituri din prestări servicii salubrizare ……………………………………………. 50,00

CHELTUIELI ………………………………………………………………………………………….. 177,00

– Învăţământ ……………………………………………………………………………………….. 102,00

– cheltuieli de personal …………………………………………………………………….. .87,00

– bunuri şi servicii ……………………………………………………………………………..15,00

(lucrare Şcoala Băuţar sus – grupuri sanitare precum şi cheltuieli privind materiale şi prestări servicii pentru funcţionare)

– Protecţia mediului ……………………………………………………………………………….. 50,00

– bunuri şi servicii ………………………………………………………………………….. 50,00

(prestări servicii salubrizare)

– Transporturi……………………………………………………………………………………….. 25,00

– bunuri şi servicii …………………………………………………………………………… 5,00

(piese tractor şi combustibil pt. transportul muncitorilor de la Lg. 76)

– cheltuieli de capital ……………………………………………………………………… 20,00

(drumuri exploataţie agricolă – ridicări topo, studiu fezabilitate şi proiect tehnic)

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează domnii Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar şi Boldea Cătălina – contabilul Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ

Sîrbu Domnosie                                                                     S E C R E T A R,

Măran Ioan

 

 

NR. 15

Băuţar, 30.05.2011