DISPOZIŢIE


Privind convocarea Consiliului Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, în şedinţă ordinară de lucru

Primarul comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), şi cele ale art. 68, alin. (1), din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată,

DISPUN:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, în şedinţă ordinară de lucru, vineri, 11.02.2011, ora 18, în sala de şedinţe a Consiliului Local, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31.01.2011.

Prezintă: Dl. Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011.

Iniţiator: Dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011, din activităţi extrabugetare.

Iniţiator: Dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011, din fondul de rulment.

Iniţiator: Dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime de venituri provenite din valorificarea bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiilor sau ale persoanelor singure care solicită asigurarea venitului minim garantat în anii 2011 şi 2012, inclusiv.

Iniţiator: Dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

6. Raport privind modul de realizare a veniturilor şi cheltuielilor în anul fiscal 2010.

Raportor: Dna Boldea Cătălina – contabil.

7. Întrebări, interpelări, răspunsuri, alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar.

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică conform prevederilor art. 115, alin. (2) şi (5) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, completată şi modificată:

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;

  • Se afişează în locurile publice stabilite de Consiliul Local şi la sediul

Primăriei Băuţar;

  • Se comunică domnilor consilieri şi invitaţilor;

  • Se publică în săptămânalul de informaţii şi analize ,,Caraş-Severinul în 7

zile”.

PRIMAR, AVIZAT,

Barbescu Romulus SECRETAR,

Măran Ioan

Nr. 13

Băuţar, 1.02.2011