D I S P O Z I Ţ I E


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin,

în şedinţă ordinară de lucru

 

 

Primarul comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 39, alin. (1), şi cele ale art. 68, alin. (1), din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată,

 

D I S P U N :

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Băuţar, judeţul Caraş-Severin, în şedinţă ordinară de lucru, luni, 30.05.2011, ora 19, în sala de şedinţă a Consiliului Local, cu următorul proiect al

O R D I N I I D E Z I:

 

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29.04.2011.

Prezintă : Dl. Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Băuţar pe anul 2011.

Iniţiator : Dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012.

Iniţiator : Dl. Barbescu Romulus – primarul comunei Băuţar.

4. Raport privind modul de organizare şi desfăşurare a Recensământului General Agricol, precum şi modul de înregistrare şi completare a datelor în Registrul Agricol.

Raportor : Dna. Stănescu Liliana-Eva – agent agricol.

5. Raport privind activitatea desfăşurată de către Biblioteca comunală, în anul 2010 şi până în prezent. Măsuri ce se impun în viitor.

Raportor : Dna. Mureşan Marinela – bibliotecar comunal.

6. Raport privind activitatea desfăşurată de către lucrătorii Postului de Poliţie Băuţar, în cursul anului 2010 şi până în prezent.

Raportor : Dl. Ţuculeanu Victor – agent-şef Post Poliţie Băuţar.

7. Întrebări, interpelări, răspunsuri, alte probleme ale activităţii curente.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. Măran Ioan – secretarul comunei Băuţar.

 

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică, conform prevederilor art. 115, alin. (2) şi (5) din Legea Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, completată şi modificată:

~ Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;

~ Se afişează în locurile publice stabilite de Consiliul Local şi la sediul Primăriei Băuţar;

~ Se comunică domnilor consilieri şi invitaţilor.

 

 

P R I M A R, A V I Z A T

Barbescu Romulus S E C R E T A R,

Măran Ioan

 

NR. 165

Băuţar, 12.05.2011